Swiftkey компанием адыгэ Iэпэтеуэ къыдигъэкIащКуэдрэ къэхъуырэ фи смартфонымкIэ "псори хъарзынэщ" жыфIэу фтхырэ езы телефоным фызыпэмыплъа "псориаз"-мкIэ щызэрихъуэкIыж? АдыгэбзэкIэ тхэну хуей цIыхуымрэ урысыбзэ фIэкI къызыгуырымыIуэ телефонымрэ щызэмызэгъым и щапхъэхэр гъуынэжщ. Ар апхуэдэу щIыщытыр иджыпсту щыIэ смартфонхэм бзэ зыбжанэ фIэкI зэрыхэмытырщ. Ауэ иджы дунеишхуэм тепхъауэ щыпсэу адыгэхэм я жып телефонхэм нэхъ тыншу зыбзэ къыдагъуэтыфынущ.

Дуней псом фIыуэ къыщацIыху Swiftkey компанием (Microsoft-ым хохьэр) IOS, Android системхэмкIэ лажьэ телефонхэмрэ планшетхэмрэ папщIэ Iэпэтеуэхэр (клавиатура, keybord) ещI. Swiftkey-м адыгэ Iэпэтеуи игъэпсащ зымахуэ.
ИджыпстукIэ ар Google Play Market-ым къыщыфхуэгъуэтынущ , ауэ зэкIэ ныкъуэщIу. Зэман гуэркIэ Android-кIэ гъэпса телефонхэм я Iэпэтеуэм и лэжьэкIэм еплъынущи, зыгуэр ныкъусэныгъэ къыхэкIымэ, ахэр ягъэзэхуэжу  App Store-ми къыралъхьэнущ.

Swiftkey-м и Iэпэтеуэхэр адрейхэм къазэрыщхьэщыкIыр цIыху къэсыхуынкIэ и тхэкIэм хуэмурэ зызэрыригъэзэгъыращ. ИджыпстукIэ программым адыгэ псалъэу мин 120-рэ иралъхьащ. Iэпэтеуэр зыгъэIэрыхуэ цIыхуым тхэн иригъажьэмэ адэкIэ къызэрыпищэ хъуыну псалъэхэр езы программэм къигъэлъагъуэурэ ищIынущ. Чэзу гуэр дэкIымэ, цIыхум и тхэкIэр Iэпэтеуэм зэригъащIэу адэкIэ къызэрипыщыну псалъэхэр зэрыщыуэ щIагъуэ щымыIэу къытыридзэн хуежьэнущ.

Мы Iуэху дахэр къырихьэжьэну гуыпыж зыщIар Къэбэрдейм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм щыщ  Iэпщэ Анзорщ. Анзор иджыпсту Мэзкуу щопсэур. "Сэ сыхуейт телефонкIэ си анэдэлъхуыбзэр хуиту згъэбзэрэбзэну , - къеIуатэр Анзор , - Япэ щIыкIэ сигу къэкIар программэр езым сщIыжыну, ауэ сегуыпсысыжри мурад сщIащ а Iуэхуым куууэ хэтхэм запысщIэну. Арати Swiftkey компанием лъэIукIэ захуэзгъэзащ адыгэ Iэпэтеуэ ящIыну. Зы зэман гуэр дэкIыри компанием и лэжьакIуэ Джулиан Бейли жэуап къызитыжащ. Ар арэзы техъуат адыгэбзэм нэхъ къезыгъыу Iэпэтеуэ ищIыну, къыщынэмыщIауэ адыгэ псалъалъэ къызэригъэпэщыну. ИпэкIэ Джулиан елэжьауэ къыщIэкIащ башкир, тэтэр, чуваш, шэшэн, екуыт Iэпэтеуэхэм. Къэнэжыр зыт - псалъалъэм ирилъхьэну псалъэхэр зэхуэхьэсыныр. Мы Iуэхум теуыхуауэ щIэгъэкъуэн къытхуэхъуащ "Нарт Хэку" щIалэгъуалэ хасэр".

АдэкIэ ди гуыпым и гуыгъэщ хьэрф зэгуэткIэ тхэ, нэхъыри егъэфIэкIуа Iэпэтеуэ тщIыну. Абы дауикI мылъку гуэр текIуэдэнущи ахъшэ дызыхуеинур краудфандинг  жыхуиIэ IэмалымкIэ интернетым щызэхуэтхьэсынущ. Краудфандингым щыщIэддзэм и деж иджыри зы хъабаркIэ зыфхуэдгъэзэнущ.

КIахэ адыгэбзэм папщIи Iэпэтеуэ дыхуейщ. Ар тхуызэфIэкIын щхьэкIэ кIахэбзэр фIыуэ зыщIэ, электроннэ псалъалъэ, электроннэ тхылъхэр зиIэ дыхуейщ.

Анзор зэрыжиIэмкIэ,  техникэм дунеижьыр щызэщIибла зэманым мыхьэнэшхуэ иIэщ уи бзэкIэ хуиту гаджетхэм уыщыритхэныр . Swiftkey Iэпэтеуэм фи зэман куэд фхуихъуымэнущ. КъыщынэмыщIауэ псалъэ адэкIэ фтхынкIэ хъуынухэр фигъэлъагъукIэрэ бзэри нэхъыфIыу къывигъэщIэнущ.

Программэр зи телефон тырезыгъэтхэну хуейхэм папщIэ Iэпщэ Анзор мы видеор дэIэпыкъуэгъуу игъэхьэзыращ:КIурашын-Урыс Аминэ

ЗэзыдзэкIар Шыбзыхъуэ Астемырщ