Мухьэжид и дэхэмрэ и адыгэбзэмрэИлъэситI ипэкIэ ТВ-р Шыпшхьэблэ дагъэкIуат усакIуэ, джэгуакIуэ ХьэхъупащIэ Амырхъан теухуа пшыхьым тетхыну. Пшыхьыр иухауэ камерэр хъуржыным итлъхьэжу дыщыту зы дадэ утыку къихьэри уэрэдыжь къыхидзащ. Зэрытлъхьэжа камерэр псынщIэу зэрытхыжри тхьэмадэм тедубыдащ. Тхьэмадэм и уэрэд жыIэкIэри гурыхьт, уэрэд жиIэри жыIэкIэм хуэфащэт -зэи зэхэсхатэкъым Уэзы Мурат и уэрэдыр апхуэдэу ягъэзащIу. Абы къыхэкIыу дадэр куэду гуапэу си гум къинэжат. Дыгъуасэ камерэ къасщтэри си ныбжьэгъу Тхьэкъуахъуэ Артур и гъусэу Шыпшхьэблэ дадэм и деж дыщыIащ.
(Шыпшхьэблэ илъэситI ипэ щытетхауэ щыта нэтыныр)


Тэхъу Мухьэжид илъэс 87 мэхъу. Езым зэрыжиIащи, "1929 гъэм хадэ пщIэгъуэм щыгъуэ къалъхуащ". Дыздеблэгъам дадэр ягъуэтыжтэкъым. Ауэ куэд дэмыкIыу Мухьэжид хадэмкIэ къикIыжащ. "МахуэфIохъу апщий" жиIэри кIэщIу мыри къыкIэлъигъэкIуащ: "Зи цIэ зэхэтхыу зи щхьэ дызыщIэлIэхэр фыкъэса".  АфIэкIа зыри зэхэзмыхами си гум дыгъэр къыщепст, дзэхэр Iупэм къысфIыкъуэплът. Дадэр унэм щIэлъэдэжщ, псынщIэу зыкъихуапэри къыщIэкIыжащ "сэ сыхьэзырщ" жыхуиIэ щIыкIэу.

Мухьэжид и гъащIэр мэзхъумэу ихьащ, зыхуэхьэзырыр иужьырейуэ здэлэжьа мэзым дыкIуэнырат. Ар зыхуэзэр урыс къуажэ цIыкIу Новоивановкэ жыхуиIэм и Iэхэлъахэхэрат. ГъущIышхэр къызэщIэплъа хьэзырти гъуэгу дытеуващ. ДыкIуэхукIэ Мухьэжид  хъыбар гъэщIэгъуэн куэд дыщIигъэдэIуащ. Мэз дызыщIыхьэнур зейуэ щытар Шыпшхэт. Сыщымыуэмэ, Мухьэжид абы и гъащIэм щыщу илъэс 26 щихьащ кIэлъыплъу, игъэкъабзэу, зыхуей хуигъазэу.

Дыкъэса иужь тхьэмадэр мэршынэм къицIэфтыри дылъэщIэмыхьэу мэзым хэлъэдащ. КIуэд щIауэ и нэ къикIт абы и псэр зыхилъхьа мэзыжьым иджыри зэ Iуплъэну. Мухьэжид  зыщIыпIэкIэ холъадэ, дыздимыгугъа гуэрхэмкIэ къыщыхокIыж, дыкIэлъыскъым, увыIэгъуэ имыIэу зыгуэрхэр къелъыхъуэ. "ЛIо, дадэ, зыгуэр улъыхъуура" жытIати "Уэй, жыг цIыкIу хэссауэ щытахэр къысхуэмыгъуэтыжурамэ" жи. Тхьэмадэм гъусэ дыхуэхъури тIэкIу къэткIухьащ. Дэнэ деж сыт хуэдэ жыг итами, ираупщIыкIами ищIэжт. Зэ къызэщIэувыIыкIщ, жыг гуэрым Iэ дилъэри "Мы мыIэрысейри сэ дэзгъэкIауэ щытащ" жери къыдыщIигъужащ. Илъэс куэдкIэ лъэхъуэщым исауэ дуней нэхум къытехьэжам хуэдэт Мухьэжид а сыхьэтым, зиплъыхькIэ, къикIухькIэ ирикъужтэкъым. И нэр здэплъысым и лъэр лъэщIыстэкъым. Зы зэман сытми камерэ згъэувауэ щытымкIэ къэтшэжри ди псалъэмакъым щIэддзащ.

Тэхъу Мухьэжид уэрэдыжь, хъыбарыжь куэд ещIэ. Езым зэрыжиIащи "здыблэкIым дзапу уэрэду жаIэр зэ едэIуэгъуэкIэ игу ириубыдэу къэхъуащ". ГъэщIэгъуэн куэд къызжиIащ дадэм, ауэ дакъикъэ 25-кIэ Къуэшырокъуэ Матинэ и хъыбарыр къызэриIуэтэжар псалъэм къыпхуимыгъэтIэсэн хуэдизу хьэлэмэтт. Мухьэжид хэт, дапщэщ сыт жиIауэ щытами ещIэж. Къуэшырокъуэ Матинэ и хъыбарри лIыжьитIым къыхуаIуэтэжауэ къызжиIащ, ауэ тIуми жаIэжар хъыбар ныкъуэ-ныкъуэт. Мухьэжид ахэр зэпищIэжщ, иужькIэ къищIа гуэрхэр дыщIигъужри лIыфIым и хъыбарыр зэфIигъэувэжащ.

(Сэ, Тэхъу Мухьэжид, Тхьэкъуахъуэ Артур)

Тхьэмадэм и адыгэбзэр апхуэдизкIэ къабзэщ, жьыщ, апхуэдизкIэ адыгэбзэ дыдэщи зэзгъэщхьыну згъуэтыр сыщыцIыкIум КъамылыкъуэшхуэкIэ кърашауэ сызэфа псынэпс щIыIэращ. И макъыр адыгэ уэрэдыжьым хуэгъэпсауэ щытщ, и щIэлэгъуэм уэрэд 30 иусат. И гъуэу пхъэ пшынэ еуэкIэ зригъэсамэ джэгуакIуэ хьэзырт.

Мухьэжид къыбжиIэн куэдт, ауэ емыкIуу къысщыхъуащ апхуэдизрэ бгъэпсэлъэныр. Шыпшхьэблэ дгъэзэжын ипэкIэ иджыри тIэкIу къыщыткIухьащ мэзым. Мухьэжид здэпсэуауэ щыта унэжь цIыкIури дигъэлъэгъуащ (тхыгъэм и щIэдзапIэм еплъ), иджыри и гукъэкIыж куэдкIэ къыддэгуэшащ.

ХьэщIэ щIалэ щыIэкъым. Мухьэжид  хьэщIэ дищIащ дэри. Iэнэ дызэрыпэрысар хьэлэмэтщ. Тхьэмадэм и хъуэхъур уэрэд гъэпсам хуэдэт - зэщIэжьыуэ хэтт, купщIафIэт, къабзэт. Дагъашхэм уэрэд къыджаIэм, аргуэру дагъашхэм уэрэд къыджаIэурэ зы сыхьэтыфIкIэ дыщыса иужь дыкъэтэджыжащ. ДыкъыщыдэкIыжым Мухьэжид и щIалэгъуэм хисауэ щыта дэшхуейм къыпыщэща дэ хъуржын зэрыз Арттурэ сэрэ къытхузэрилъхьэжащ.

Унэм сыкъэсыжа иужь Мухьэжид и дэм и IэфIагъыр зэхэзгъэкIынщ жысIэри дэ зыбжанэ скъутэри сшхащ. Мухьэжид и дэхэр и адыгэбзэмрэ и адыгэпсэмрэ хуэдэт - куэду IэфIт, гурыхьт, купщIафIэт, уи гур къыщIиубыдэт. Сигу къыщIиубыдар къысфIоузыкI иджыпсту. Сыту сынасыпыншэ сэ, апхуэдэ лIыжь закъуэтIакъуэ фIэкI зымылъагъужар, сыту насыпыншэ дыдэ апхуэдэ зы лIыжь зымылъагъужыну ди бынхэр. Дэ дынэгъуэщIщ, Мухьэжид и адыгэбзэм и ми къытщIихьакъым, дыадыгэу къытфIэщI щхэкIэ, ауэ сыту фIыт дыгъуасэрей махуэр къызэрызгъэщIар. Мухьэжид и дэхэмрэ и адыгэбзэмрэ я IэфIагъыр Iумрэ гумрэ щыгъущIынкъым. Ди лъэпкъ и жэпкъ Тхьэм имыгъэгъущI.

ЦIыкIухэм щхьэкIэ адыгэбзэкIэ гъэпса джэгукIэщIэ къыдэкIащ

ЗаулкIэ узэIэбэкIыжмэ, нэхъ лъэщ дыду щыIэ онлайн щапIитIым, App Store-рэ Google Play-рэ, къыралъхьащ цIыкIухэм щхьэкIэ адыгэбзэкIэ гъэпса джэгукIэ.

НитIэ пазл (Nita Puzzle) - дзадзухэм зезыгъэужь джэгукIэ. Зыхуэгъэзар нэхъ цIыкIу дыдэхэращ.
Джэгуалъэм и къалэн нэхъ лъэщхэм ящыщщ сабийм джэгуурэ псэущхьэхэм, къуалэхэм я цIэхэр адыгэбзэкIэ зэригъэщIэныр.
Псэущхьэхэм я сурэтхэр щыдгъэхьэзырым щыгъуэ тегъэщIапIэ тщIар ахэр къызэрыгуэкIыу, ауэ гум къехуэбалIэу зэрыщытын хуейращ - аращ цIыкIухэм нэхъыфIу зэхащIыкIыр. Шэч къызытомыхьэну щытщ дзадзухэм шыд цIыкIур, кIущэ нагъуэр, пцIащхъуэ хьэкъувэкъур фIыуэ зэралъэгъунум нэмыщI, яхэм я фIыгъэкIэ я анэдэлъхубзэм теухуаууэ хуабагъэ ягу илъу къызэрытэджынури.

А псом къыщынэмыщIауэ мы джэгуалъэр хуэгъэзауэ щытщ сабийм и гупсысэкIэм, и къэухьым зегъэужьыным.
Джэгур екIуэкIыху Увыж Анзоррэ "Хатти" гупымрэ я макъамэ щабэр, макъамэ нэжэгужэр къоуэр.
Мы джэгукIэр щIа зэрыхъуар "Джэгулъэ" проджектым ипкъ иткIэщ. Абы къежьапIэ хуэхъуар "Ажэжьым и жьакIэр" жыхуиIэ тхылъ цIыкIу къыдэдгъэкIаращ. ТхылъымпIэ кIапэм тещIыхьахэм мы джэгукIэр къызэрыщхьэкIыр дунеишхуэм и сыт хуэдэ щIыпIэм ущымыIэми интернетым къызэрыпхуихынуращ. Уасэу джэгуалъэм хуэдгъэувар мащIэ дыдэщ, ауэ ари зытедгъэкIуэдэжынур ди проджектым адэкIэ зегъэужьыныращ.

Мы Iуэхум я къару халъхьащ Iэпщэ Анзор, Хъалилэ Миланэ, Шыбзыхъуэ Астемыр, Урыс Аминэ сымэ. Ахэр псори зэрылажьэр я гупыжщ, я лэжьыгъэ IанатIэм къыдэкIуэущ.

Дэ иджыри дыщогугъ зы гухэлъ къыдэхъулIэну. Дыхуейщ сабийхэм ятеухуа мы проджектым адыгэбзэр и тегъэщIапIэу, и курыхыу Iуэху дахэ куэд дяпэкIи къытепщIыкIыну. Зэдгъэгупсысыжыну, дгъэгушхуэну, къэдгъэушыну дыхуейщ IуэхущIафэ гурыхьхэм егупсысахэр, мо иджыпсту егупсысхэр, зэи ипэкIэ емыгупсысахэри. ГупсысэщIэхэр нэIурыт ирехъу, нэхъыщхьэращи, ирехъу ахэр нэхъ лъэщыж. Псоми тхулъэкI тщIэн хуейуэращ. Дэ дызэреплъымкIэ мыхьэнэ зиIэр ди пIэм диджэгухьу дызэримытыращ.

ДжэгукIэр къызэрывгъуэтын линк:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.nitagames.nitapuzzle#details-reviews
https://itunes.apple.com/fr/app/adyga-puzzle/id1192436515?l=en&mt=8

ПщIэ худощI къызэрыддэIэпыкъуам, къызэрытхэлэжьыхьам папщIэ
КIурашын Мурат
Къэжэр Лянэ
Балъкъэр Къызбэч

Iэпщэ Лянэ сымэ.

КъыщынэмыщIауэ проджектым хэтауэ хъуам:
IT лэжьакIуэ Iэпщэ Анзор
СурэтыщI Хъалилэ Миланэ
ДжэгуакIуэ Увыж Анзор, "Хатти" гупым
Макъхэр къэзыгъэIуа Уэзы Марьянэ
Макъхэр зэзыгъэзэхуэжа Матвеев Михаил, Деревянкэ Владимир
УпщIэжэгъу Шыбзыхъуэ Астемыр
Проджектым и къызэгъэпэщакIуа, ар зи гупыж Урыс Аминэ сымэ.
Некоторое время назад в двух основных он-лайн магазинах для мобильных приложений, App Store и Google Play, появилась детская игра на адыгском языке.
НитIэ пазл (Nita Puzzle) - развивающая игра, предназначенная для самых маленьких пользователей.
Одна из главных целей приложения -  в игровой форме познакомить ребенка с названиями животных и птиц на адыгском языке.

Изображения животных разработаны с учетом особенностей восприятия малышей: просто и вместе с тем выразительно. Мы уверены, что дети не только полюбят милого ослика, довольного котенка и невозмутимую ласточку, но через этих персонажей закрепят позитивные ассоциации с родным языком.
Кроме того, игра направлена на развитие мелкой моторики, координации, зрительного восприятия и логических навыков ребенка.

Игру сопровождают нежные и радостные мелодии в исполнении Анзора Увижева и ансамбля “Хатти”.
Данное приложение создано в рамках проекта Джэгулъэ, началом которому послужил выпуск книги “Ажэжьым и жьакIэр”. В отличие от печатного издания, данный продукт будет доступен всем желающим в любой точке Земли посредством пары кликов. Стоимость его символическая и будет направлениа на дальнейшее развитие проекта.
Все задействованные в проекте - Анзор Апшев, Милана Халилова, Астемир Шебзухов, Амина Урусова - участвуют на добровольных началах, в свободное от основной деятельности время.
Мы надеемся, что будет достигнута еще одна наша цель. Мы хотим, чтобы вслед за этими проектами для детей на адыгском языке потянулась вереница других. Мы хотим обратить внимание, вдохновить, сподвигнуть тех, кто когда-то подумывал, как раз хотел, или даже никогда не задумывался. Пусть новые идеи, а главное - их воплощения будут лучше, масштабнее, доступнее. А мы, каждый на своем месте просто делаем то, что мы можем. И для нас главное - что мы продвигаемся.

Ссылки для скачивания:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.nitagames.nitapuzzle#details-reviews
https://itunes.apple.com/fr/app/adyga-puzzle/id1192436515?l=en&mt=8

Выражаем благодарность за помощь, участие и поддержку
Мурату Курашинову
Ляне Кажаровой
Казбеку Балкарову
Ляне Апшевой


А так же всем участникам проекта
Разработчик Анзор Апшев
Художник Милана Халилова
Музыка Анзор Увижев, ансамбль “Хатти”
Озвучивает Марьяна Озова
Звукорежиссер Михаил Матвеев, Владимир Деревянко
Консультант Астемир Шебзухов
Автор идеи и координатор проекта Амина Урусова
Nita Puzzle App: an educational game in Adigabze for little users
One of the main goals of the game is to help children to learn about animal world in Adighe language in a fun way.
Images of the animals are designed based on the infants’ perception peculiarities: simple and at the same time expressive. We are sure that children will love the cute donkey, the happy kitten, the friendly cow and other inhabitants of Nita Puzzle. Moreover, we hope that the little ones will be able to form positive associations with their mother tongue thanks to these characters.
In addition, the game is aimed at the development of fine motor skills, coordination, visual perception and logical skills of a child. Tender and joyful melodies performed by Anzor Uvizhev and Hatti ensemble are accompanying the game process.
The Nita Puzzle app was created as a part of a bigger project - Jagutla (Джэгулъэ). The project started with the publication of the “Azhezhym i zhacher” book. The app solves all the distribution problems we were facing with the printed edition: it doesn’t need shipping and is available to users all over the world through a couple of clicks.
Everyone involved in the project - Anzor Apshev, Milana Khalilova, Astemir Shebzukhov, Amina Urusova - participate on a voluntary basis in their free time.
We also hope to achieve another goal with the release of the Nita Puzzle App. We would like to draw attention to the importance of studying Adyghe language and inspire new projects in this field. Let the new ideas and - more importantly - practical implementations come into sight!

Do not hesitate to leave your comments, questions and suggestions in the AppStore "Reviews" section or send them directly to nitagamesco@gmail.com.

We thank for the help, participation and support
Murat Kurashinov
Liana Kazharova-Boranukova
Kazbek Balkarov
Liana Apsheva

And all project participants
Developer Anzor Apshev
Illustrator Milana Khalilova
Composer Anzor Uvizhev
Performers Anzor Uvizhev, Hatti ensemble
Voice over Maryana Ozova
Sound producer Mikhail Matveev, Vladimir Derevyanko
Consultant Astemir Shebzukhov
Idea author and project coordinator Amina Urusova

...адыгэ дыхъужынт...Жыг къудамэр къыришэхыу абы пыт тхьэмпэр хэт зэпызыплъыхьар? Мыхъуми зэ... зы закъуэ... зы дакъикъэкIэ.

А ТХЬЭмпэр ТХЬЭм и ӏэужьу зэрыщытыр зэхэзымыщӏахэм сопсэу, сыпсэуащ зэрыжаIэнур дауэ? Тхьэмпэр зэрыӏущащэр псэм щызэхыбох... ар зэӏущащэр псэ зиIэхэращ. Тхьэмпэм и ӏущащэ макъ зэхомыхымэ абы къикӏкъым ар мыӏущащу.

Тхьэмпэм и бауэ макъыр щыму мэIу. Ар къытщосхь ину бэуэну, ауэ дэ дегъэбауэ. Фызогъэбауэри пщӏэ лей къысхуэфӏщ жиӏэкъым. Дапхуэдизу упсэкъабзу ущытын хуей фӏеягъэу щыIэр зэщӏэпшэрэ, укъэзыухъуреихь псом абы иужь къабзагъэкӏэ ухуэупсэжын щхьэкӏэ? Хьэрэмагъ уигу къэмыкIыххэу упсэуныр сыту телъыджэ.

Хэт зэпиплъыхьа тхьэмпэм иӏэ лъынтхуэхэм я тхыпхъэр? Абы зэ уеплъын щIэбдзэмэ щымыӏэр къэзыгъэхъурэ къэхъугъэр хэзыгъахъуэм хулъэкIыр умыгъэщIэгъуэнкӏэ зы ӏэмал иIэкъым. Нэхъ ӏэпэӏэсэ дыдэу щыӏэ нэрыбгэ цӏыкӏур бгъэтӏысырэ, нэхъ псыгъуэ дыдэу щыӏэ дыщэ ӏуданэр ептми хухэмыдыкӏын апхуэдэ тхыпхъэ дахэ. Итӏанэ зэщхьу тхьэмпитӏ къэгъуэти улӏщ уэ . Псори зэмыщхьщ, псори телъыджэщ. Псори зы хупхъэм къыщиджэлыкӏ зэманым сыту фӏы Тхьэшхуэм дызэмыщхьу дыщыӏэн папщIэ дыкъызэригъэщӏар уигу къэбгъэкӏыжыну.

Тхьэмпэм фемыдэӏуамэ федаIуэ, фемыпсэлъамэ фепсалъэ, фемыплъамэ феплъ, Тхьэмпэм псэ ӏутщ, псэ ӏутыр къабзэщ. Къабзагъэм фыхуэзэшамэ нэхъыбэрэ Тхьэмпэм феӏущащэ. Фи фIэщ фщIы, жэуап къывитыжынущ. Тхьэмпэр зэрыӏущащэр къэтщӏэжамэ, дызэрыцIыхур дигу къэкӏыжынт, зыттхьэщӏыжынти адыгэ дыхъужынт.

Шыбзыхъуэ Астемыр.

Гуауэм и гъунапкъэрПщIэ зыхуэсщI си лъэпкъэгъухэ, си хэкуэгъухэ!

«Джаур зауэжькIэ» лъэпкъыр зэджэу насыпыншагъэу щыIэр къыщыттепсыха Урыс-Кавказ зауэм куэд тетхыхьащ, куэди тражыIыхьащ. Илъэсищэ зи кIыхьагъыу къытхущIэкIа махуае бзаджэм кърикIуар зы бжыгъэ закъуэкIэ къыпхуэIуэтэнущ: адыгэу пщIы къэс бгъур хэкIуэдащ абы, я адэжь щIыналъэм залымыгъэкIэ ирагъэкIащ.


Collapse )

В Нальчике вышли почтовые открытки в честь 75-летия со дня рождения Султана Сосналиева

Открытки получились, на мой взгляд, красивые. Полиграфия и дизайн на хорошем уровне, да еще и фирменная печать с изображением Султана Асламбековича. Благодарю всех филателистов, причастных к этому прекрасному делу. На первый взгляд, выпуск почтовых открыток - это не такое крупное событие, но сегодня, услышав, скольких усилий стоило то, чтобы эти открытки вышли именно в таком виде, понял, что не все так просто.

Фотографии с мероприятия:
Collapse )

ЦIыхуыгъэр и гъуазэтНобэ Сосналы СулътIан къызэралъхуырэ илъэс 75 ирокъур. ЗэрыжаIэжымкIэ, езы СулътIан апхуэдэ махуэхэр игъэлъэпIэн ифIэфIтэкъым. Сосналыр сцIыхуу щытакъым. Ауэ иджыпсту дзэпщым теуыхуауэ нэтын согъэхьэзырыри, сцIыхуыфэ изоплъ.
Сыхуэмызами и псэм и шыфэлIыфэр зэхызощIэр. СулътIан апхуэдизкIэ куэд хуыжыпIэфынущи, дунеижьыр зэрызэпцI лъандэрэ уэмрэ щIымэ я зэхуаку щызекIуа бзэуэ хъуам хэт псалъэхэр зэхэплъхьэми, жыпIэну псор къыпхуэтIэщIынукъым. СулътIан сыт хуэдэлIу щытами псэкIэ зэхэпщIэн хуейуэращ.

Нэтыным селэжьын ипэкIи тхылъ зыбжанэ седжауэ щытат Сосналым ехьэлIауэ. Къэзджамрэ иуыжьырей тхьэмахуитIым абы теуыхуауэ къызжаIэжамрэ зэхэслъхьэжауэ согупсыс СулътIан и щыIэкIам. Гупсысэм сыхэт зэпыту екIуэкIыху си фIэщ нэхъ мэхъур Сосналы СулътIан цIыхугъэм япэ зыри иримыгъэщу зэрыпсэуар. Абы лIыгъэу зэрихьам, акъылу игъэхъеям лъабжьэ хуэхъуар и анэбыдзышэм хэту и лъым хыхьа адыгагъэращ.

Тхьэм уи ужьыр махуэ тхуищI, СулътIан. Хьэдрыхэ зы хабзэ гуэр щыIэмэ, уи псэм тыншыгъуэ игъуэтауэ Тхьэ къыщIигъэкI. Ди япэ ищахэм я пащхьэ уи напэр хуыхьу уихьэжауэ Тхьэм жиIэ. Уэ дыпхуэфащэу дызэрыпсэун зэхэщIыкI адыгэм Тхьэм къыдит.

Псэм ипэ напэ!

Боевое братство


на фото Султан Сосналиев с Владимиром Аршба

Это было 15 августа 1992 года, когда на связь со мной вышел некто "Двенадцатый" и стал спрашивать об обстановке в г. Сухум. Ничего не зная о нем, я расценил это как провокацию. в тревожной военной обстановке особенно насторожил удивительно спокойный тон. Пройдет время, прежде чем я узнаю, что спокойствие, уверенность, строгость и одновременно уникальная способность сопереживать - характерные черты человека, который станет моим старшим другом. Через десять дней, 25 августа, мы впервые встретились в штабе в Гудауте. Я уже знал, что "Двенадцатым" был полковник Сосналиев, который прорвался через вражеские кордоны и встал в строй рядом с нами в наш тяжелый час.
Collapse )

Владислав Ардзинба: "В Абхазии имя Сосналиева произносится всегда с огромным уважением и почтением"В плане укрепления наших отношений особую роль сыграли те сыны Кабардино-Балкарии, которые вместе с сынами других братских народов Северного Кавказа, Юга России оказали помощь братскому народу Абхазии, когда он находился на грани жизни и смерти, в годы серьезнейших испытаний. Я хорошо помню имена и лица многих сотен ребят, которые оказывали нам помощь в эту трудную минуту, среди них особое, достойное место занимает Султан Асламбекович Сосналиев. Это имя в Абхазии всегда с огромным уважением и почтением. Во время войны в Абхазии я помню его бессонные ночи, его старания и усилия, чтобы наступательные операции прошли удачно. Он внес весомый вклад для приближения нашей победы. Он и после войны сделал очень многое в деле укрепления обороноспособности Абхазии. А также принимал самое активное участие в переговорах как во время войны, так и в послевоенный период. И там тоже сделал немало. Проявил себя подготовленным военным дипломатом...

Владислав Ардзинба

(Из личного архива Бебиа Е. Г. Интервью Ардзинба В. Г. 1995 г.)

Мужество скромности


Взятые в качестве эпиграфа слова этой арабской пословицы, по моему мнению, лучше всего соответствуют личности Султана Сосналиева.

Человеком, органично сочетавшим в себе два качества - большое мужество и чрезвычайную скромность - таким он остался в моей памяти. А благородство и честь были в его крови от рождения.
Collapse )

23 апреля исполняется 75 лет со дня рождения Султана Сосналиева23 апреля исолнилось бы 75 лет Султану Сосналиеву. Это человек, о котором можно говорить вечно, но все равно будет недостаточно. Сам Султан говорил мало, но в предверии этой даты хочу поделиться с публикой рядом публикаций о нем. Начну с краткой биографии.

Collapse )