a_shibzukho

Categories:

Адыгэ псапащIэ и щIасэОнлайн апщий.

Адыгэ жыгзехьэ кIулътIурэм теухуауэ нэтын тетхынухэм папщIэ хэпшынэ есшэжьам кIэIунэ естыжыну сыхуейт. Тхьэмахуэ хуэдизым жылэ утыку сыщIихьа мылъку-былымыр зэпэщащ. Хэти игугъэнт апхуэдизу псынщIэу ди Iуэху зыхуей хуэзэну?! Ныщхьэбэр къыздэсым сом мин 176 208-рэ си банк картэм къралъхьащ. ИпэIуэкIэ зи гугъу сщIа кIахэ щIалэм илъэскIэ узэIэбэкIыжмэ къыхилъхьа мин 15-р дыщIыбгъужмэ сом мин 191 208-рэ мэхъу. Ар зэхуэсхьэсын сигугъам нэхърэ сом мин 18 203-кIэ нэхъыбэщ.

Мыри жыIэпхъэщ - зыгуэрхэм я фIэщ сыщIэмыхъуар сом дызыхуэныкъуэу згъэлъэгъуар етхьэжьа Iуэхум и инагъым елъытауэ зэрафIэмэщIаращ. Ди Iуэху и гупсысащхьэр къэралрэ-жылэкIэ хабзэ зэрытхуэхъуауэ пцIы дыупсу ахъшэ дызыхуэмей зэхуэтлъэфэсу зэхэтшхыхьэныракъым, атIэ дызыщIэхъуэпсыр зэрыхъукIэ мылъку нэхъ мащIэ текIуадэу зэфIэтхыныращ. ЦIыху куэд ди Iуэху псапапщIэу хэтщ, ахъши бохъши жамыIэу. Ахэми дащытепсэлъыхьын къытхуихуэнщ.

Си картэм илъыр жылэ ахъшэщ, абыкIэ жылэм я пащхьэ жэуап щызохь. ЗэрыжысIам хуэдэу, сом къэс зэрызгъэкIуэдыр утыку къислъхьэжурэ сщIынущ. 

Къызыхэфх ныкъуэ мыхъуу Тхьэм фыщигъыIэ. Псалъэ гуапэ къызжезыIаи, си щыщIэныгъэ сэзыгъэлъэгъужаи, зы сомкIэ нэхъ мыхъуми къыхэпшынаи, ди Iуэхур хэIущIыIу зыщIаи - псори Тхьэм фигъэузыншэ. Фи фIэщ сыхъуащи, си фIэщу фыкъыщIэзгъэгугъа Iуэхум сыпэрытыну псалъэ фызот.

Мы тхыгъэр зыгуэрым лъэмыIэсу картэм ахъшэ кърилъхьэ хъумэ, хабзэ зэрыхъуауэ си напэкIуэцIым къыщызгъэлъагъуэурэ сщIынущ. 

Ди Iуэху ахъшэ къыхэзылъхьауэ хъуар:

1. + 1000 руб (аноним)
2. + 5000 руб (аноним)
3. + 1000 руб (Людмила Заурбековна Н.)
4. + 500 руб (Анзор Хасанбиевич Ш.)
5. +500 руб (Чарим Заурович Ж.)
6. +1000 руб (Мухадин Викторович. Ш)
7. +100 руб (Марьят Хасанбиевна Ш)
8. +1000 руб (Сара Алиевна Б.)
9. +1000 руб (Асият Асламбиевна Ш.)
10. +500 руб (Милана Хасановна Х.)
11. +500 руб (Ася Аслановна Г.)
12. +500 руб (Абубекир Исмелович Ш.)
13. +100 руб (Артур Абдулкеримович М.)
14. +1000 руб (Зара Анурбиевна Ш.)
15. +200 руб. (Нафсет Хасановна Ш.)
16. +500 руб. (Темирлан Тауканович К.)
17. +500 руб (платёж поступил без имени)
18. +300 руб (Леван Васильевич О.)
19. + 10 000 руб (Тамара Руслановна  К.)
20. + 1000 руб (Щэхуу)
21. +30 000 руб (Аноним)
22. +2000 руб (Мухамед Асланович Б., сообщение "Хэкурэ хабзэрэ")
23. +45 000 руб (Аноним)
24. +1000 руб (Сюзанна Артуровна Т.)
25. + 15 000 руб (Ксения Хатамовна Е.)
26. +30 008 руб (аноним)
27. +500 руб (Азамат Мухарбиевич О.)
28. +1000 руб (Дарина Хажмуратовна Ш)
29. +1000 руб (Ильяна Замудиновна М.)
30. +500 руб (Арина Фуадовна Х.)
31. +500 руб (Марита Хажбаровна Б.)
32. +3000 руб (Ляна Альбертовна Б.)
33. +1000 руб (аноним)
34. +1000 руб (Марьям Абдурашидовна Б.)
35. +500 руб (Асият Мухарбиевна С.)
36. +3000 руб (аноним)
37. +15 000 руб (Асланби Шихарбиевич Ж.)
38. +15 000 руб (Кӏахэм щыщ щӏалэм илъэс ипэ къыхилъхьар) 

Псори зэхэту къыхалъхьар: сом мин 191 208

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded