Category: история

Category was added automatically. Read all entries about "история".

Мухьэжид и дэхэмрэ и адыгэбзэмрэИлъэситI ипэкIэ ТВ-р Шыпшхьэблэ дагъэкIуат усакIуэ, джэгуакIуэ ХьэхъупащIэ Амырхъан теухуа пшыхьым тетхыну. Пшыхьыр иухауэ камерэр хъуржыным итлъхьэжу дыщыту зы дадэ утыку къихьэри уэрэдыжь къыхидзащ. Зэрытлъхьэжа камерэр псынщIэу зэрытхыжри тхьэмадэм тедубыдащ. Тхьэмадэм и уэрэд жыIэкIэри гурыхьт, уэрэд жиIэри жыIэкIэм хуэфащэт -зэи зэхэсхатэкъым Уэзы Мурат и уэрэдыр апхуэдэу ягъэзащIу. Абы къыхэкIыу дадэр куэду гуапэу си гум къинэжат. Дыгъуасэ камерэ къасщтэри си ныбжьэгъу Тхьэкъуахъуэ Артур и гъусэу Шыпшхьэблэ дадэм и деж дыщыIащ.
(Шыпшхьэблэ илъэситI ипэ щытетхауэ щыта нэтыныр)


Тэхъу Мухьэжид илъэс 87 мэхъу. Езым зэрыжиIащи, "1929 гъэм хадэ пщIэгъуэм щыгъуэ къалъхуащ". Дыздеблэгъам дадэр ягъуэтыжтэкъым. Ауэ куэд дэмыкIыу Мухьэжид хадэмкIэ къикIыжащ. "МахуэфIохъу апщий" жиIэри кIэщIу мыри къыкIэлъигъэкIуащ: "Зи цIэ зэхэтхыу зи щхьэ дызыщIэлIэхэр фыкъэса".  АфIэкIа зыри зэхэзмыхами си гум дыгъэр къыщепст, дзэхэр Iупэм къысфIыкъуэплът. Дадэр унэм щIэлъэдэжщ, псынщIэу зыкъихуапэри къыщIэкIыжащ "сэ сыхьэзырщ" жыхуиIэ щIыкIэу.

Мухьэжид и гъащIэр мэзхъумэу ихьащ, зыхуэхьэзырыр иужьырейуэ здэлэжьа мэзым дыкIуэнырат. Ар зыхуэзэр урыс къуажэ цIыкIу Новоивановкэ жыхуиIэм и Iэхэлъахэхэрат. ГъущIышхэр къызэщIэплъа хьэзырти гъуэгу дытеуващ. ДыкIуэхукIэ Мухьэжид  хъыбар гъэщIэгъуэн куэд дыщIигъэдэIуащ. Мэз дызыщIыхьэнур зейуэ щытар Шыпшхэт. Сыщымыуэмэ, Мухьэжид абы и гъащIэм щыщу илъэс 26 щихьащ кIэлъыплъу, игъэкъабзэу, зыхуей хуигъазэу.

Дыкъэса иужь тхьэмадэр мэршынэм къицIэфтыри дылъэщIэмыхьэу мэзым хэлъэдащ. КIуэд щIауэ и нэ къикIт абы и псэр зыхилъхьа мэзыжьым иджыри зэ Iуплъэну. Мухьэжид  зыщIыпIэкIэ холъадэ, дыздимыгугъа гуэрхэмкIэ къыщыхокIыж, дыкIэлъыскъым, увыIэгъуэ имыIэу зыгуэрхэр къелъыхъуэ. "ЛIо, дадэ, зыгуэр улъыхъуура" жытIати "Уэй, жыг цIыкIу хэссауэ щытахэр къысхуэмыгъуэтыжурамэ" жи. Тхьэмадэм гъусэ дыхуэхъури тIэкIу къэткIухьащ. Дэнэ деж сыт хуэдэ жыг итами, ираупщIыкIами ищIэжт. Зэ къызэщIэувыIыкIщ, жыг гуэрым Iэ дилъэри "Мы мыIэрысейри сэ дэзгъэкIауэ щытащ" жери къыдыщIигъужащ. Илъэс куэдкIэ лъэхъуэщым исауэ дуней нэхум къытехьэжам хуэдэт Мухьэжид а сыхьэтым, зиплъыхькIэ, къикIухькIэ ирикъужтэкъым. И нэр здэплъысым и лъэр лъэщIыстэкъым. Зы зэман сытми камерэ згъэувауэ щытымкIэ къэтшэжри ди псалъэмакъым щIэддзащ.

Тэхъу Мухьэжид уэрэдыжь, хъыбарыжь куэд ещIэ. Езым зэрыжиIащи "здыблэкIым дзапу уэрэду жаIэр зэ едэIуэгъуэкIэ игу ириубыдэу къэхъуащ". ГъэщIэгъуэн куэд къызжиIащ дадэм, ауэ дакъикъэ 25-кIэ Къуэшырокъуэ Матинэ и хъыбарыр къызэриIуэтэжар псалъэм къыпхуимыгъэтIэсэн хуэдизу хьэлэмэтт. Мухьэжид хэт, дапщэщ сыт жиIауэ щытами ещIэж. Къуэшырокъуэ Матинэ и хъыбарри лIыжьитIым къыхуаIуэтэжауэ къызжиIащ, ауэ тIуми жаIэжар хъыбар ныкъуэ-ныкъуэт. Мухьэжид ахэр зэпищIэжщ, иужькIэ къищIа гуэрхэр дыщIигъужри лIыфIым и хъыбарыр зэфIигъэувэжащ.

(Сэ, Тэхъу Мухьэжид, Тхьэкъуахъуэ Артур)

Тхьэмадэм и адыгэбзэр апхуэдизкIэ къабзэщ, жьыщ, апхуэдизкIэ адыгэбзэ дыдэщи зэзгъэщхьыну згъуэтыр сыщыцIыкIум КъамылыкъуэшхуэкIэ кърашауэ сызэфа псынэпс щIыIэращ. И макъыр адыгэ уэрэдыжьым хуэгъэпсауэ щытщ, и щIэлэгъуэм уэрэд 30 иусат. И гъуэу пхъэ пшынэ еуэкIэ зригъэсамэ джэгуакIуэ хьэзырт.

Мухьэжид къыбжиIэн куэдт, ауэ емыкIуу къысщыхъуащ апхуэдизрэ бгъэпсэлъэныр. Шыпшхьэблэ дгъэзэжын ипэкIэ иджыри тIэкIу къыщыткIухьащ мэзым. Мухьэжид здэпсэуауэ щыта унэжь цIыкIури дигъэлъэгъуащ (тхыгъэм и щIэдзапIэм еплъ), иджыри и гукъэкIыж куэдкIэ къыддэгуэшащ.

ХьэщIэ щIалэ щыIэкъым. Мухьэжид  хьэщIэ дищIащ дэри. Iэнэ дызэрыпэрысар хьэлэмэтщ. Тхьэмадэм и хъуэхъур уэрэд гъэпсам хуэдэт - зэщIэжьыуэ хэтт, купщIафIэт, къабзэт. Дагъашхэм уэрэд къыджаIэм, аргуэру дагъашхэм уэрэд къыджаIэурэ зы сыхьэтыфIкIэ дыщыса иужь дыкъэтэджыжащ. ДыкъыщыдэкIыжым Мухьэжид и щIалэгъуэм хисауэ щыта дэшхуейм къыпыщэща дэ хъуржын зэрыз Арттурэ сэрэ къытхузэрилъхьэжащ.

Унэм сыкъэсыжа иужь Мухьэжид и дэм и IэфIагъыр зэхэзгъэкIынщ жысIэри дэ зыбжанэ скъутэри сшхащ. Мухьэжид и дэхэр и адыгэбзэмрэ и адыгэпсэмрэ хуэдэт - куэду IэфIт, гурыхьт, купщIафIэт, уи гур къыщIиубыдэт. Сигу къыщIиубыдар къысфIоузыкI иджыпсту. Сыту сынасыпыншэ сэ, апхуэдэ лIыжь закъуэтIакъуэ фIэкI зымылъагъужар, сыту насыпыншэ дыдэ апхуэдэ зы лIыжь зымылъагъужыну ди бынхэр. Дэ дынэгъуэщIщ, Мухьэжид и адыгэбзэм и ми къытщIихьакъым, дыадыгэу къытфIэщI щхэкIэ, ауэ сыту фIыт дыгъуасэрей махуэр къызэрызгъэщIар. Мухьэжид и дэхэмрэ и адыгэбзэмрэ я IэфIагъыр Iумрэ гумрэ щыгъущIынкъым. Ди лъэпкъ и жэпкъ Тхьэм имыгъэгъущI.

Гуауэм и гъунапкъэрПщIэ зыхуэсщI си лъэпкъэгъухэ, си хэкуэгъухэ!

«Джаур зауэжькIэ» лъэпкъыр зэджэу насыпыншагъэу щыIэр къыщыттепсыха Урыс-Кавказ зауэм куэд тетхыхьащ, куэди тражыIыхьащ. Илъэсищэ зи кIыхьагъыу къытхущIэкIа махуае бзаджэм кърикIуар зы бжыгъэ закъуэкIэ къыпхуэIуэтэнущ: адыгэу пщIы къэс бгъур хэкIуэдащ абы, я адэжь щIыналъэм залымыгъэкIэ ирагъэкIащ.


Collapse )

23 апреля исполняется 75 лет со дня рождения Султана Сосналиева23 апреля исолнилось бы 75 лет Султану Сосналиеву. Это человек, о котором можно говорить вечно, но все равно будет недостаточно. Сам Султан говорил мало, но в предверии этой даты хочу поделиться с публикой рядом публикаций о нем. Начну с краткой биографии.

Collapse )

Раскопки в Заюково принимают новые обороты

220569_900
В рамках проекта "КБР-ТУР" полторы недели назад ездили в село Заюково. Одним из пунктов программы пребывания значилось посещение раскопок, начавшихся здесь недавно. Об этом я подробно рассказал в предыдущей статье (http://a-shibzukho.livejournal.com/75593.html). Сегодня история с этими раскопками получила продолжение.
Collapse )

Этно-блог-туры «КБР-ТУР»: таинственное Заюково

Zz_IZNt7mwQ
Доброго времени суток, дорогие друзья. В предыдущей записи рассказал о первом блог-туре в рамках реализации проекта «КБР-ТУР». Подошла очередь вспомнить о втором дне наших выездов. На этот раз мы держали курс в Заюково.
Collapse )

Идет сбор средств для акции "Лента памяти" к 21 мая и на памятник Тугужоко Казбичу

lenta21may1864

Дорогие друзья, идет сбор средств для изготовления, ставших традиционными, лент памяти, приуроченных к 21 мая – Дню Траура и Скорби черкесского народа.

Collapse )

Пролог исторического романа Исхака Машбаша "Ридада"

img402

Дело бы в поезде Владикавказ - Санкт-Петербург. Я лежал на койке сверху и читал новый роман Дэна Брауна "Инферно". Снизу лежал Азамат Люев и тоже читал, но роман Исхака Машбаша "Ридада". Вдруг он меня окликнул и сказал,  что хочет прочитать мне отрывок из этого произведения. Прошла неделя, и вот я теперь выкладываю этот отрывок у себя в блоге, чтобы вы могли ознакомиться. Итак, предлагаю вашему вниманию пролог исторического романа Исхака Машбаша "Ридада":

Collapse )
 

Лицо нации из Бабуково

110620131270

Полезная вещь, все таки, этот интернет. Хоть и принято говорить, что всемирная паутина расширяет мир виртуальный и сужает реальность, знакомства виртуальные перерастают в знакомства реальные. Я убеждался в этом не раз, в последний раз сегодня.

После международной конференции "Перспектива-2013" в Приэльбрусье я познакомился с Фатимой Казановой. Позднее она нашла меня "В контакте" и мы начали дружить виртуально. В одной из бесед она рассказала мне, что пишет дипломную работу на тему: "Природное и культурное наследие как фактор развития туризма". У меня сразу всплыла в голове информация об одном человеке по имени Тенгиз Мокаев, с которым прошлым летом ездил на Всероссийский молодежный форум "Селигер-2012". Область его работы совпадала с темой дипломной работы Фатимы. Я решил, что надо организовать их встречу. Знакомство имело реальные плоды как для девушки, так и для меня. Тенгиз рассказал ей об одном мужчине из села Бабуково (ныне Сармаково), который бы мог помочь в написании дипломной. Так она поехала в это село, а позднее рассказала мне о результатах поездки. После ее слов я понял, что обязательно должен увидеть этого человека и написать о нем статью.

Последние пол года моей жизни проходят в бешеном ритме. Каждый день расписан по минутам и отыскать в этом потоке свободный денек для поездки в Бабуково (адыг. название "Бабыгуей") было нелегко, но предвкушая знакомство с интересной личностью, свободное время было найдено. Так я поехал сегодня знакомиться с Муаедом Мальсургеновым.

Встреча была запланирована в 11:00, а село Бабуково находится где то в часе езды от Нальчика, поэтому в половине десятого утра я стоял на вокзале. Минут через 15 уже был в пути, а через час, доехав до сельской школы № 1,  вышел из микроавтобуса и позвонил Муаеду. Уверенный мужской голос сказал, что сейчас выйдет из огорода и встретит меня. Десять минут спустя, мы сидели под тенью благодатного абрикосового дерева и беседовали по намеченным темам. Так как я заходил за пару дней до этого на сайт экологического клуба Муаеда, многое о нем, и о проектах, которые он претворяет в жизнь,  уже имелось представление. Перед тем как перейти к содержательной беседе хотелось бы ознакомить всех с деятельностью этого замечательного человека.

Dodo1_1
Муаед Сефович Мальсургенов преподает в сельской школе английский и французский языки. Он является организатором и бессменным руководителем детской общественной экологической организации "Додо клаб".
Стимулом к созданию клуба явилось личное знакомство и переписка с всемирно известным зоологом и писателем Джеральдом Дарреллом, а также тесные ежегодные контакты клуба с Дарраллевским заповедником по охране редчайших видов животных и растений (Канальские острова, архипелаг Джерси).
Членами клуба являются учащиеся трех школ селении Сармаково в возрасте от 9 до 16 лет, всего их 200 детей. Эмблема клуба вымершая в конце прошлого века птица Дронт, обитавшая на Маскаренских островах в Индийском океане. Клуб является действительным членом ЮНЕСКО в отделе «Планетарное общество», объединяющем 24 страны мира в области охраны памятников природы и исторических мест.
Начал беседу я с вопроса о том какой деятельностью занят клуб. Муаед рассказал, что он с детьми занимается изучением флоры и фауны реки Малка, часто организовывает субботнике по очистке русла. Исследователь просветил, что в 1992 году у него были итальянские ученые, которые взяв пробу с Малки и проанализировав ее состав, пришли к выводу, что данная река является самой чистой в Европе.  Зная в каком состоянии находятся она и ее окрестности сейчас, я поинтересовался на счет мер, которые смогли бы переломить плачевную ситуацию. Мой собеседник посетовал на то, что они много раз ловили людей, которые занимались несанкционированным выбросом мусора около реки, передавали данные на счет нарушителей в сельскую администрацию, но ни одного случая наказания виновников не было. Много лет члены этого общества добивались того, чтобы повесили большой плакат с надписью «Давайте жить чисто» у въезда в село. И, наконец, недавно добились своего. Ваш покорный слуга сразу обратил внимание на это, когда сидел в маршрутке. Кстати говоря, повесили его там, где раньше был плакат про знаменитого уроженца этого села Биляла Махов, который разорвали и расстреляли после поражения именитого борца на лондонской Олимпиаде. Но этого, конечно, мало для исправления ситуации. Без раздельной сборки мусора и постройки мусороперерабатывающих заводов всякие меры будут недостаточны и неэффективны.

Муаед и его ученики также занимаются краеведением и конным спортом. Последнее мне особенно пришлось по душе, так как интересуюсь этой темой. И я попросил его рассказать более подробно про данную сторону деятельности общества. В 80-ые года был организован клуб «Шагди» на базе местного колхоза. Ребятам отдали помещения и с десяток коней. Все было хорошо до поры до времени. Как и по всей стране в 90-е г.г. колхозы развалились, не стал исключением и сармаковский. Но это не помешало авантюристам заниматься любимым делом. Любовь к таким благородным животным не убьет ничто. Клуб с тех пор и до нынешнего времени организовывает каждый год скачки, на которые съезжаются коневоды с соседних сел и с других районов республики. 6 выпускников «Шагди» стали жокеями международного класса. А Хасен Куфанов, также являющийся выпускником этого клуба, остается единственным адыгом, который владеет искусством джигитовки.

110620131261
Еще больший интерес вызвали у меня его рассказы о международных поездках, связанных с коневодством. От одного из них мурашки пробежали по коже. Не могу не поделиться этими историями с вами.

Первый рассказ связан с Германией. Там есть клуб любителей черкесской породы лошадей. Я сам заходил на их сайт и удивлялся тому, откуда в далекой европейской стране знают о наших лошадях. Ответ на этот вопрос был получен из рассказа Муаеда. Оказывается отец одного из членов клуба специально приезжал после Второй мировой войны в Кабарду с целью закупить лошадей. Именно от этих купленных лошадей происходили те шесть, которые были у немца. Но не это меня удивило и потрясло, а то, что произошло далее. Муаед и его друг начали говорить по-черкесски. Все 6 лошадей, стоявшие в конюшне, как будто по команде разом повернулись в сторону говорящих. Немец был просто поражен и сказал, что еще никто так не смог привлечь их внимание. «У этих лошадей есть генетическая память. Ваш язык у них в крови» - признался он. После этой истории я был некоторое время в ступоре от целой гаммы эмоций, которые включали в себя восторг, шок и восхищение.

Также Муаед поведал о том, что черкесских лошадей разводят и в Австрии. Там они остались еще с первой мировой войны. События тех дней разворачивались и на австрийской земле. Как известно, в альпийском пекле в составе войск Российской империи сражалась и знаменитая «Дикая дивизия». Войны с Кавказа в большинстве своем сидели на лошадях черкесской породы, так как они являются неприхотливыми для ухода и невероятно выносливыми. Лошади, оставшиеся в качестве трофеев у австрийцев не пропали бесследно. Они их сберегли и преумножили. Так в далеких Альпах стала жить частичка черкесского духа.

Также я узнал, что члены клуба каждый год совершают восхождение на Ошхамахо, а 23 февраля поднимаются на Бештау.

В прошлом году "ВГТРК" КБР снимало очередной выпуск передачи "Вояж" в селе Сармаково. Часть передачи посвящена Муаеду и его клубу:


Далее собеседник отвел меня к одному месту во дворе его дома, рассказал, что я смотрю и удалился в дом. А смотрел я на яйца динозавров, окаменелости и т.д. Моей радости не было предела. Три яйца лежали в траве. Одно было более или менее цело, а другие два разрушились. Конечно, яйцо лежавшее миллионы лет, претерпело значительные изменения, но это не меняло сути дело. Муаед скоро вышел из дома уже с папками и какими то альбомами. Положив их на стол, он вернулся ко мне и сказал, что эти яйца смотрели немецкие ученые.

110620131258
110620131255
110620131256
110620131257

Недалеко от доисторических яиц лежали камни, и я естественно поинтересовался, что они из себя представляют. В большинстве своем это были обыкновенные породы, количество которых увеличивалось с каждым походом и экспедицией, но был среди них один особенный. Именно его поднял Муаед и предложил подержать в руках. Я естественно согласился и сразу понял, что для своих размеров он чересчур тяжелый. Как сказали, побывавшие у него немцы, камень этот имеет внеземное происхождение. Он был гладкий на ощупь и напоминал большой полурасплавившийся кусок камня, только значительно тяжелее. И снова я был в восторге.


Инопланетный камень

Далее мы вернулись за стол и начали просматривать папки и альбомы. Больше всего меня привлекли альбомы. После того, как я понял, что там находится, мой интерес возрос в разы. Это был фотоальбом «Коневодство Кабарды» в двух частях. Как сказал Муаед, кроме у него такие альбомы остались лишь у отца вышеупомянутого Хасена Куфанова. Пальцы все больше тряслись от восторга и волнения с каждой просматриваемой страницей. Фотографии чистокровных черкесских лошадей с их небольшой родословной были в тот момент для меня как новая игрушка для маленького ребенка – моей радости не было предела.
110620131260

Закончив с коневодством, я принялся просматривать другие папки. Там оказались материалы по работе клуба, по мероприятиям, которые организовывал Муаед. Субботники, скачки, походы, экскурсии – чего там только не было. Но отдельно хотелось бы сказать о той части папки, которая была посвящена Канжальской битве. Еще в 1998 году, когда мало кто знал об этой знаменательной дате, мой собеседник и его воспитанники совершили поход на гору Канжал, где поставили трехконечное копье, которое является символом боевой мощи у хеттов. К сожалению, его спустя какое то время сбросили с обрыва.


110620131263
110620131264
Разговоры про коневодство, яйца динозавров, метеориты. Казалось бы, чем еще можно удивить? Но оказалось есть чем. У Муаеда глубокие познания в фольклоре, что мне пришлось по душе, учитывая какой проект собираемся вести на Всекавказский молодежный форум «Машук-2013». Но все ушло в сторону, когда он начал рассказывать про место, которое местные жители называют «иныжьыкхъэ» (в пер. с адыг. – «кладбище великана»). Две пирамиды стоят на склоне горы ступенчато. Нижняя – длиной 100 метров, шириной 50, верхняя – 80х30. Данный памятник природы, вернее памятники, так как их уже найдено 7, неестественного происхождения. 2 из них находятся по левую сторону недалеко от въезда в село, один у урочища Кураты, 2 недалеко от села Кичмалка и по одному в долине Нарзанов и Гедмезе. Энтузиаст-исследователь беседовал на тему пирамид с 90-летними стариками, которые всю жизнь были пастухами на Зольских пастбищах. Они и рассказали, что такие же сооружения можно обнаружить в окрестностях урочищ Гедмишх и Мазеха. Но, увы, эти места труднодоступны и добраться до них пока не удалось.История с исследованием этого места началась не вчера. Муаед сам долго исследовал данные объекты и пришел к одному удивительному заключению. 22 июня (в день летнего солнцестояния) ось двух пирамид совпадала с точкой заката солнца. 22 декабря наблюдения привели к аналогичному выводу. Те, кто делал эти пирамиды, обладали такими знаниями, которые и при нынешних технологиях мало кто поймет.

В 1912 году была предпринята попытка раскопать пирамиды. Археологов и геологов из Москвы смог остановить дед Муаеда Тохтамыш Мальсургенов, который был эфендием села. Мудрый человек убедил ученых, что умерших не стоит тревожить. Следы в виде рва от начала раскопок в те далекие года видны до сих пор.

Копия 110620131272

Новый этап в процессе исследования этих загадочных мест наступил  в 2011 году, когда Муаед побывал в Санкт-Петербурге, где имел возможность выступить с докладом на съезде  Русского географического общества. Его выступление было как раз на тему бабуковских пирамид. Успех был настолько огромен, что после этого его самого и членов экологического клуба  сделали членами Русского географического общества. А самое главное, летом 2012 года в Бабуково прибыла экспедиция Русского географического общества. Исследования были поверхностными, но и этого хватило для того, чтобы выяснить кое что. «Иныжьыкхъэ» исследовали с помощью гидролокатора и выяснилось что под землей есть пустоты. Еще более удивительные выводы сделал Виктор Викторович Брунов, исследовавший гео –и технопатогенные зоны всех континентов с помощью специального оборудования. Русский  исследователь признался, что в районе пирамид самое высокое сосредоточение положительной энергии из всех, что он когда либо исследовал, а бывал он, повторюсь, на всех континентах. Такие места можно использовать для лечение людей. Члены РГО РАН назвали данное место храмом Солнца.

Летом специалисты из Русского географического общества планируют исследовать эти таинственные места в течение 3 месяцев. В данный момент они находятся в Заюково, где также есть свои сакральные сооружения. К Муаеду они приедут через неделю.
Во времена СССР, когда строили дороги около Бабуково, один старик на бульдозере, сняв почву, оголил захоронение. Для того, чтобы понять, что человеческий скелет длиной примерно в 3 метра аномально большого размера, многих умозаключений не надо. Пораженный своей находкой, он пошел в сельскую школу и рассказал о найденном историкам и географом. Учитывая советскую идеологию и суеверие тех времен, учители просто посмеялись над стариком и не захотели идти с ним. По словам местных жителей он перезахоронил найденное в другом месте, которое известно лишь приблизительно. Учитывая название пирамиды и имея ввиду находку этого старика, можно сказать, что легенда о Иныжах в Нартском эпосе является не выдумкой, а реальностью далеких времен.

nart2
Все это не может не поражать. Столько интересного и неизведанного рядом, а мы об этом не знаем. А даже если и знаем, не хотим на это тратиться.
Я итак засиделся у этого интереснейшего человека, он тоже должен был встречать гостей из Москвы, поэтому пораженный увиденным и услышанным, я вышел с Муаедом на улицу, где минут 10 еще общался с ним. Он признался, что обращался ко многим с просьбой профинансировать его исследования, но ни у кого не нашел понимания и поддержки. Москвичам и ставропольчанам наш край, наша история, наша культура и наше прошлое нужнее, чем нам самим.
Скоро маршрутка подъехала и я попрощался с Муаедом. Это была первая, но, уверен, не последняя наша встреча. По дороге в Нальчик я думал о масштабе личности этого человека, который, наверное, мог уехать в большой город, сделать там еще большую карьеру, но который предпочел остаться у себя в селе, для того, чтобы сделать его лучше. Про таких людей принято говорить «Лицо нации». Я уверен, что данный термин применим к Муаеду Мальсургенову. Именно такие люди являются ядром, корнем каждого этноса, питающим крону.
Как же все таки жизнь закономерна. Я в очередной раз убедился в том, что ничего просто так не происходит. Все уже просчитано. И даже если мы не понимаем зачем то или иное событие произошло сейчас, спустя какое то время причинно-следственная связь обнажается и все становится на свои места. Я ловил себя на мысли, что если бы не поехал в Приэльбрусье, то не познакомился бы с Фатимой, она бы не встретилась с Тенгизом, он бы не рассказал про Муаеда, Фатима к нему бы не поехала, как не поехал бы я. Да и этой статьи бы не было.

Адыгэ ныпым и тхыдэ

3553

Дунейм тет лъэпкъыу хъуам езыхэм я лъэпкъ дамыгъэ,адрейхэм къазэрыщхьэщык1 нагъыщэ я1эжщ. Апхуэдэ нагъыщэщ бзэр, хабзэр, дуней тетык1эр, ит1анэ ныпыр. Адыгэм теухуауэ жып1эмэ псоми доц1ыху илъэс куэд щ1ауэ къыддэгъуэгурык1уэ ныпыр.

Ныпыр зыщ1ауэ щытар хэтыми иджыри къыздэсым нэгъэсауэ ящ1экъым. Мы 1уэхум бгъэдыхьэк1э зыбжанэ и1эщ. Изыныкъуэхэм зэрыжа1эмк1э щэк1 удзыфэм шабзищрэ вагъуэ пщык1ут1рэ япэу хидык1ыу Хэкум къезыгъэхьар Уэсмэн империем щыпсэу адыгэ пщащэ гуэрщ. Ар къыщ1ригъэхьами, къызэрыригъэхьа щ1ык1эми теухуауэ хъыбар зыри щы1экъым.
Ет1уанэ 1уэху еплъык1эм къезыгъэхьари, къыщ1рагъэхьари, къыщрагъэхьа илъэсыри нэхъ 1упщ1у къыхощ. 1836 гъэм гъэмахуэу инджылыз т1асхъэщ1эх Джон Уркварт Шэрджэс Хэкум адыгэу хъуам я нып къыригъэхьауэ жа1эж. А илъэсым Шапсыгъ 1эгъуэблагъуэхэм щежэх Убын псым деж Адыгэ Хасэ щызэхыхьауэ щытащ. Хасэм къек1уэл1ауэ хъуам шабзищрэ, вагъуэ пщык1ут1рэ зытет ныпыр Шэрджэс Хэкум и ныпыу къэщтэным арэзы техъуащ. Абы къыщыщ1эдзауэ адыгэхэр ныпым щ1эту я щхьэхуитыныгъэми щ1эзэуащ, а ныпыр я1эгъыуХэкум ик1ащ. Зэмаными, Тыркуми, Совет властыми ныпыр яхуэгъэк1уэдакъым. СССР лъэлъэжа нэужь адыгэ ныпыр Адыгей республикэм и къэрал ныпыу игъэуващ, адыгэу хъуари зы адэ и быныу зэришэл1эжын щ1идзащ.
Адыгэ ныпым тет шабзэхэм, вагъуэхэм мыхьэнэ куу я1эщ. Япэрауэ, ныпыр сыт щ1эудзыфэр? Адыгэхэм  ижь-жьыж лъандэрэ къэзыухъуреихь дунейм пщ1э хуащ1у щытащ. Дунейм и берычэтым и нагъыщэ нэхъыщхьэр удзыфэращ. Арауэ жа1э ныпыр щ1эудзыфэр. Нэгъуэщ1хэми зэрыжа1эмк1э, ар удзыфэу щ1ащ1ар муслъымэн диным и плъыфэ нэхъыщхьэр зэрыудзыфэращ.
Вагъуэ пщык1ут1ым адыгэ лъэпкъхэр къызэщ1еубыдэ. Шабзищым зэрыхуагъэфащэмк1э къик1ыр мамырыгъэщ. Адыгэ зауэл1ыр зауэ 1уэху игу имылъу щак1уэ щык1уэк1э къыздищтэу щытар шабзищщ. Адыгэ зауэл1 нэсым нэхъыбэ шабзэшэ хуейтэкъым пшэрыхь щ1эк1уар хигъэщ1эн щхьэк1э. А псор зэщ1эбыубыдэжымэ, адыгэ ныпым мыпхуэдэ мыхьэнэ и1эщ: адыгэ лъэпкъыу хъуар мамырыгъэм хущ1экъуу псэун хуейщ.
Иджыпсту адыгэ ныпыр ди спортсменхэм дунейм псом къыща1эт, щагъэлъагъуэ, ирогушхуэ, хьэгъуэл1ыгъуэхэм, махуэ лъап1эхэм к1эрыпч мыхъун и 1ыхьэ лъап1э хъуащ.

Адыгэш

                            152                  

                                                                                                        
                                                                                     Шыф1ыр л1ыгъэм и ныкъуэщ

Ц1ыхум шыр унагъуэ псэущхъэ щищ1ар ди лъэхъэнэм ипэк1э е 3-нэ илъэс минрауэ хуагьэфащэ.
Ди лъэпкъым и гушхуап1э нартхэр щыщы1а зэманым шымрэ ц1ыхумрэ пхузэк1эрымыхыжын зэхуэхъуагьэххэт. Шы лъэпкъ къэгъэщ1ынк1и, а псэущхъэ угъурлыр тэрэзу зехьэнк1и гъэсэнк1и 1эмалыф1э хъуагъэххэт.
Нартхэр щыпсэуар илъэс мин 3,5-м щ1игъужауэ къыщалъытэк1э, нэгу къыщ1эгъэхьэгъуейщ ди лъэпкъымрэ шымрэ къызэдак1уа гъуэгум и к1ыхьагъыр, ахэм бэлыхьуи гуф1эгъуэуи зэдагуэшар.
Адыгэхэм апхуэдизк1э я гумрэ я псэмрэ хыхьат а псэущхьэ дахэр, щхьэпэри, абы ф1ащащ я анэ къадилъхуахэм я ц1эр — «шы» (къуэш, шыпхъу, анэш). Адыгэхэм къинэмыщ1ауэ лъэпкъ дунейм тету къытхуэгъуэтакъым апхуэдэ гъэлъэп1эныгъэ а псэущхьэм хуищ1ауэ. Аращ иригушхуэу ди лъэпкьым жезыгъэ1ари: «Адыгэшрэ адыгэл1рэ».— жэуэ. А т1ур зэгуэпх мыхъуну ялъытэт, адыгэл1ым и шыр ф1эк1уэдамэ, - и щ1ыльэныкъуэр гуэхуауэ арат. Жа1эж адыгэл1ым и уанэшыр щыф1адыгъум и нэ лъэныкъуэр ирищ1ыжауэ, ар щащ1эм зэримылъэгъуам папщ1э.
Адыгэхэр апхуэдизк1э шым хуэсакъыу, хуэщабэу щытти, адыгэ щ1опщым и к1апэм, шым ил имыгъэузын папщ1э фэ щэбабзэ (банифэ) е щэк11ув падэт. Адыгэ шумк1э щ1опщыр зэраху 1эмэпсымэтэкъым, ат1э шу фащэ къудейт. Щууейм и шым щ1опц уэгьуэ ирихамэ, ар къызэрымык1уэ къэхъугъэ ящыхъут.
Нэхъапэ дыдэ адыгэ шууейхэм урыс офицерхэм я шырыкъухэм ф1элъ шыгъэц1ывыр щалъэгъуам, езыхэр ук1ытауэ щытащ яшхэм щхьэк1э, апхуэдизк1э ар ик1агъэ къащыхъуати.
Шым ехьэл1ауэ адыгэхэм хабзэшхуи зэрахьащ, къызэрымык1уэ щ1эныгъи ябгъэдэлъащ. Аращ л1акъуэ къэс езым и шы льэпкъ бжыгъэ и1эжу щ1ыщытари.
Шэч хэлъкъым, илъэс мин бжыгъэу адыгэхэмрэ шымрэ къызэдак1уам и к1уэц1к1э шы лъэпкъ куэди къызэрыхъуам, 1эджи щ1ым зэрытек1уэдык1ыжам.
Мифологием хыхьэжу нартхэм я1ащ шы лъэпкъ алъпыр. Зэкъуэшит1 Уэзырмэсрэ Хъымыщрэ я адэ Пызгьэщи, Къанж и адэ Дэбэчи, Щокъан и адэ Нэсрэн Жьак1и зытесахэр алъпщ. 1уэры1уатэм зэрыжи1эмк1э, Бадынокъуи, Къанж и къуэ Щэуеи, Бэтрэзи зытесахэр тхы 1упщ1э лейрэ дзажэналъэ лейрэ зыхэльа алъпхэт. Сосрыкъуэ и Тхъуэжьейр чынт зауэл1ым къытрихат. Апхуэдэу щыщытк1э, а чынтхэри шы хъунрэ гьэсэнрэк1э армуакъым.
Нартхэм яшхэм ф1ащу щыта ц1эхэу эпосым кьыхощ мыпхуэдэхэр: Фэехъу, Пщ1эгъуалэ К1эупс, Ерк1агуэ, Ерк1уцэ, Пэхужь, 1ущэ, Тхъуэкъарапц1э, Блапц1э, Щхьэгъур, Джэмыдэжь, Пщ1эгъуалэ, Тхъуэжьей, Кьарапц1э, Пц1эгъуэплъ, Псыгъуэ, Бланащхъэ, К1ыхь, К1эщ1, Ц1ык1у, Гъуэ, нэгьуэщ1хэр.
Ди лъэпкъхэр (адыгэхэр, абазэхэр, абхъазхэр) къызытек1ыжа хьэтит1хэм (хаттхэм) шыр щ1ащ1эу щытащ кьыутанхэм иту зэрызауэу щыта зауэ ry шэрхъит1хэм (боевая колесница). Ахэм щ1эщ1ат шит1, кьыутанми зауэл1у зы е т1у итт, зыр шабзэк1э бийм яхэуэу, адрейм шыхэр зэригъак!уэу.
Ауэ ди нарт эпосым зыщ1ып1и дыщрихьэл1акъым шы щ1ащ1эу щытауэ къыхэщу.
Илъэс бжыгъэ куэдк1э узэ1эбэк1ыжми, Синд къэралыгъуэр щыщы1ами, мыуэт1хэм, зиххэм, къуэсэгъухэм (касогхэм), нэгьуэщ1 адыгэ л1акъуэхэми я зэманхэм хэплъагъуэкъым шыр щ1ащ1эу щытауэ. Арагьэнщ ди лъэпкьым щ1имы1эр шыр зэрыщ1ащ1э 1эпслъэпсхэм я ц1эхэр езым ейуэ. Адыгэхэм шыр щ1ащ1эу щаублар урысхэм нэхъ яхыхьэ-яхэк1 щыхъуаращ.
Адыгэ Xэкyp ижь лъандэрэ къэзыухъуреихь ди гъунэгъу тэтэр-тырку лъэпкъхэм сыт щыгъуи шылыр яшх пэтми, шыщ1эр я нэхь хьэщ1эныш лъап1эу щытми, ди лъэпкъым зэи шыл ишхакъым, а псэущхьэр и къуэшу илъытэти.
Щы1ащ а шылышх лъэпкъхэм я гъунэгъуу псэууэ е яхэсыпэурэ ядэплъея адыгэ гуэрхэри шыл яшхыу, е тэтэр-тырку лъэпкъыу адыгэхэм яхэшыпсыхьыжахэм ящыщщ, (а я лъэпкъ хабзэжьыр я1эщ1эмыхуауэ).
Шы зехуэнымрэ зехьэнымрэ хуабжьу хуэ1эзэу щытащ ди лъэпкъыр. Абы щыхьэт тохъуэр ижь лъандэрэ адыгэхэм къак1элъыплъахэм я 1эдакъэщ1эк1ыу къызэранэк1а тхылъхэр. Ахэм зэратхымк1э, е 10-нэ л1ыщ1ыгъуэм къыщыщ1эдзауэ шыудзэ зауэк1э адыгэхэм къапэувыф щы1акъым.
3ауэ хуэ1ухуэщ1эк1э хьилмышхуэ зыбгъэдэлъхэм, абык1э ц1эры1уэхэм зэрыжа1амк1э, адыгэ шыудзэхэм бжьыпэр я1ыгьащ. Ик1и адыгэ шу зауэл1ыр щыблэм хуэдэу ялъытэг. Адыгэшым ищ1эт къытес л1ыр зыхуэдэр ик1и, ар л1ы хъуну къилъыта нэужь, зэи къигъэщ1эщхъутэкъым и псэр пыхунуми, хьэф1ым зыгъашхэр зэригъэпэжым хуэдэу. Адыгэшыр бэшэчт, зауэ 1уэхум хуэщ1ат, псыми, маф1эми щышынэтэкъым. Апхуэдэ дыдэу езы адыгэл1ри и шым хуэпэжт, зыхуэныкъуэншэу щигъэтт, и жагъуэ ищ1тэкъым, щытеск1э, лъэдакъэк1э к1уэц1ыт1ыхьтэкъым. Адыгэл1ым и шыр зэрызэригъак1уэр шхуэмылак1этэкъым, ат1э куэпкък1эт, шыр удынк1э бгъэшынэну, епхужьэну ц1ыхугъэншагъэт, абы шыр къарууншэ, бэшэчыншэ ищ1у ялъытэт. Уеблэмэ, адыгэл1ыр ныбэк1э и шым нэхъ егугъут къилъхуа и быным нэхърэ. Абы и щыхьэту Хьан-Джэрий мыпхуэдэ щапхъэ къехь: «... 1833 гъэм Кавказ псом гъаблэшхуэ щы1ат. Ц1ыхур хуабжьу гугъу ехьт. Ит1ани езыхэм зыкъагъанэурэ яшхэр ягъашхэт. Чэрчэнеипщым и шы хъупхъэхэр зэнтхъ, хьэ, хук1э игъашхэт, езыри и ц1ыхухэри ныбэк1э хуабжьу гугъу ехьми. Абы папщ1и пщым емык1у хуищ1ыну зыми ижьэ зэтрихатэкъым, ищ1эр тэрэзу къалъыта нэхъ.
Сыт хуэдэ гузэвэгъуэ адыгэл1ым темылъами, иужьк1э шыуэ щыгугъыжмэ, зэи жэщ-махуэ зэпыту игъэмэжэл1энутэкъым, иджыри и шым ихьыпу щытми, къэувы1эти, жьы урыхьэгъуэ иритт, шы ныбэпххэр игъэлалэти. Шыр лъагэу епхауэрэ щ1эгъущыхьа нэужь уанэр трихт, уанап1эр удз 1уэнт1ак1э илъэщ1т, псы иригъафэти, ит1анэт щигьэхъуак1уэр. Щыгъуэгурык1уэм деж шыр псы иригъафэтэкъым гъуэгу ик1ужыну фоч yэгъуит1 къыхуэмьшэжауэ (фочым и шэр здынэсракъым, и макъыр здэ1урщ фоч уэгъуэ жыхуа1эр).
Жэщым зызыгъэпсэхуа шым шэсу зэуэ ирищ1эпхъуэтэкъым, зы фоч уэгъуэк1э лъэбакъуэ защ1эк1э к1уэт шым ишхар и льатэм ик1ыу и к1эт1ийхэм ихьэн папщ1э. Шур къэувы1эху и шыр епхъухыурэ удз ц1ынэм емы1эн папщ1э адыгэхэм къагупщысащ уанэ зытель шыр уанэ къуапэ къуаншэ ящ1урэ яут1ыпщу (шыр лъагэу здеппх хъун здимы1эхэм). Ар — шхуэмылак1эр зы лъэныкъуэмк1э ешэк1ауэ ик1эмк1э щы1э уанэкъуапэм ф1адзэти, шыр ик1и е1эбыхыфтэкъым, ик1и занщ1эуи к1уэфтэкъым и пщэр щ1э1уэнт1ати, зигъэджэрэз мыхъумэ жыжьэ 1ук1ыфынутэкъым. (Уанэкъуапэ пхэнжи жа1э).
«Ныкъуэлъахъэр шыгъэк1уэдщи, щэлъахъэр псэ гъэтыншщ,» — жызы1а адыгэм ар, дауи, куэдыф1рэ игъэунэхуагъэнщ. Адыгэл1ым и уанэшыр зыгъэсэжыр езырат, шым езым нэхъ зыри зримыгъэк1уал1эу, зыми зыкъримыгъэубыду игъасэт. Арат шэщми шыр емыпхауэ щ1ыщ1агъэтыр, шыдыгъу щ1ыхьэжыкъуэмэ, хуиту къезэуэн щхьэк1э. Ик1и куэдрэ къэхъут апхуэдэу мыщхьэхыу ягъэса шым и шэщым шыдыгъу къыщагъуэтыжу е имыук1ыпэми, ныкъуэдыкъуэ, игъащ1эм мыдыгъуэжын ищ1у. Ирахужьэу къурыкъук1э къамыубыд шы1эсэ уэнэшу ягъэсэну зэи къыхахтэкъым адыгэ шууейхэм.
Адыгэхэр шыбз шэс щыхъуар совет властыр зэф1эувэу хабзи-бзыпхъи зэхатхъуэжа нэужьщ. «Фыз утесу дауэ къэпк1ухьын'?» — жа1эти, шыбз ягъасэтэкъым, лъхуэп1эуэ зэрахуэ нэхъ.
Езым и шы лъэпкъ зи1э дэтхэнэ пщыри тк1ийуэ к1элъыплът и дамыгъэр зыхуэмыфащэ шы трамыдзэным е нэгъуэщ1ым къимыгъэсэбэпыным.
Адыгэхэм куэду шы ящэу щытащ, ауэ а ящэм зэи хагъахуэтэкъым шыбзи хак1уи, ящэр алащэ защ1эт. Адыгэшыр ящэхут ди гьунэгъу лъэпкъхэм къинэмыщ1у Урысейми, Кърымми, Молдавиеми, Польшэми. Зи щхьэ пщ1э хуэзыщ1ыжу урысыдзэм хэт дэтхэнэ офицерми и шэщым адыгэш щ1этын хуейэ илъытэт.
Кърым бэзэрым адыгэшхэр (псом хуэмыдэу «щолэхъур», «бэчкъаныр», «къундетыр») езыхэм яйхэм нэхърэ хуэдэ 25-к1э щынэхъ лъап1эт. Уеблэмэ, апхуэдэ зы алащэ щхьэк1э унэ1уту 5 — 6 щыщ1ат хъут. Езыхэм яшхэр пиастр 15 — 20 и уасэмэ, адыгэшхэр и уасэт пиастр 200 — 500.
Адыгэхэм шыр шэщым ща1ыгъыу щытакъым. Хъуэт хъуми, жьыгъуаджэ гуэрхэр къыхуагъуэтурэ гъэмахуэми щ1ымахуэми хъуп1эм ща1ыгът, уэсыр кууми, ф1алъэ лъакъуэхэмк1э мылыф къыщ1агъэщурэ хъуак1уэт. Мэкъук1э щадэ1эпыкъур 1умылу щ1ы щхьэфэр щытещтык1ым дежт. Адыгэхэр урысыдзэм къимыкъузауэ я хъуп1эхэр хуиту ща1ыгьам бжьыхьэк1э, щ1ымахуэ мазэхэм шыхэр щагъэхъут ц1ыху здимыс, псы ежэххэр здэмащ1э тафэхэм. Шэщым ща1ыгъыу, 1ус зрату шыхэм яхэтыр уанэшхэмрэ хак1уэхэмрэт. Псом хуэмыдэу жэщк1и-махуэк1и зэрыжа1эу я 1э зык1эрымык1ыр я уанэшхэрат.
Адыгэхэм уанэшыпхъэу къыхаха хак1уэщ1эр щасэк1ыр гъатхэ епл1анэр зэпичмэт. У1эгъэр хъужа нэужь ягъасэт, шхуэмрэ уанэмрэ ирагъащ1эти, аргуэру зы илъэск1э хъушэм хагъэтыжт жагъын къимыщтэн папщ1э. Ит1анэт (гъитхур зэпичауэ) къаубыдыжу тэрэзу гъэсэн щыщ1адзэр, щагъэувыр.
Уанэшу ягъэсэну ягъзувар зыщ1агъэтыр шэщ зэщ1эуфат, лъапэнэху мащ1э нэхъ имы1эу. Абы зык1э шыр нэ жан ищ1т, ет1уанэу, гъудэ-бадзэ щ1ыхьэтэкъым. 1ус егъэшхыныр 1эбжьыб закъуэк1э къыщ1адзэти, махуэ къэс хагъахъуэурэ хуэшхым хуэдизым нагъэст. Зи пкъыфэл тэрэзу ит шым езым хурикъун нэхъыбэ ишхынукъым, 1усым хуит хуэпщ1ми. Абы папщ1э шыр зэрагъэуврэ мазэм щ1игъуа нэужь 1усыр чейм изу бгъэдагъэувэт. Шы ягъасэм (ягъэхъэзырым) 1уагъахуэтэкъым удз ц1ынэ, зэрагъашхэр мэкъу дыгъэлрэ 1усрэт, и цыр дахэ хъун папщ1э 1усым хак1утэт ху мыужьгьа т1эк1уи.
Адыгэ уанэшыр гъэсэным илъэс ныкъуэм щ1игъу ихьт, махуэ къэс абы елэжь щ1алэм ищ1апхъэхэр гъэнэхуауэ, махуэ псом абы ф1эк1аи 1уэху имыщ1эу. Шыри игъасэт, игъэхьэзырт, езыми къарук1э зипсыхьт. Апхуэдэ шы гъэсэк1эр шырэ 1эщрэ я 1эмал ф1ыуэ зыщ1э л1ыжьхэм я нэ1эм щ1этут зэращ1эр.
Илъэсихыр зэпызымыча алащам зек1уэ ирежьэтэкъым. Аращ псалъэжьуи къыщ1энар: «Гъэрихым уэркъ щауихыр дошэс»,— жоуэ. Хак1уэк1и зек1уэ ежьэтэкъым — шы илъагъуху щыщурэ уигъэнэ1уэнути, и зешэнри къэзэуатт. Ныбжь и лъэныкъуэк1э адыгэхэм шыхэр мыпхуэдэу зэхадзт: шыщ1э — илъэс ирикъуху, нэбгъэф — илъэсит1 ирикъуху, къунан (хъур), къунажын (бзыр) — илъэсищ хъуху. Илъэсищым ф1эк1мэ, хак1уэхэм йоджэ дунанк1э, бзыхэм — дунажынк1э. Гъатхипл1ыр зэпызыча хъур хак1уапхъэу къагъанэмэ, хак1уэщ1эщ ясэк1мэ, алащэщ, алащэщ1э зи гъэсэгъуэщ, бзым йоджэ шыбзыщ1эк1э, зи хак1уэ етыгъуэк1э. Япэ лъхуэху а ц1эр зэрехьэри, лъхуэмэ, псэуху шыбзщ. Шыхэм я шыщ1эдзэхэр зэхъуэк1ын щаухыр гъатхипл1 зэпачмэщ. Мис абы трагъахуэт хъухэм я сэк1ыгъуэри. Уанэшым и 1эпкъльэпкъ псор тыншу щызэрубыду ялъытэр илъэсибгъу хъумэщ. Абы нэсыху шыр гуэбэнук1 умыщ1у бгъэтыншмэ, ит1анэ леягъэ йомыхмэ. А ныбжьым нэса шым и нэщ1ащэм нэпс къежэхып1э хуэдэу лэдэх ц1ык1у кьещтэ лъэныкъуит1ымк1и. Зы 1эм тэрэзу зэрихьэмэ, нэсу гъэхьэзыра, гъэса шыр сэбэп къихъу зок1уэр илъэс 30-м нэсыху, нэхъыбэри. Сэбэп мыхъужу, хуиту ут1ыпщыжауэ щытмэ, мэпсэур илъэс 40-м щхьэдэхыу. Граждан зауэм и л1ыхъужь, л1ыгъэ къызэрымык1уэ зыхэлъа Котовский Григорий и шым куэдрэ тесащ, ф1ыщэуи илъагъут. Топышэ къутахуэ шым и щхьэкуц1ым къыщыхэхуэм, яримыгъэук1ыу врач 1эзэхэм къыхригьэхыжщ, щхьэкъупщхьэм жэз трабзэри, зауэр иухыху тесыжащ. Езыр зауэ нэужьым гъуанэдэууэ щаук1ым и шыр хуиту яут1ыпщыжри, илъэс 42 ирикъуауэ л1эжащ.
Я зэхэгъэтык1эк1э шыхэр мыпхуэдэу ягуэшт: шыбз 12-м зы хак1уэ къызэрык1уэ хэтмэ, хак1уапщ1эщ. Хак1уэр лъэрыхьмэ, шыбз 25-м нэс ещтэ.
Хак1уэпщ1ищ зэхагъэхьэмэ (зы хак1уэ лъэщыф1 яхэту), ар жэрыбэ гуэрэнщ. Жэрыбэ гуэрэнищыр (шыбзи 105 — 110) гуартэ мэхъу. Гуартищ зэхыхьэжмэ, табынщ. Абы гуартэбэк1и йоджэ.
Адыгэшхэр къызэрымык1уэу бэшэчт, зейм хуэщыпкъэт. Куэдрэ зауэхэм къыщыхъут тесыр къау1эу къехуэхамэ, шыр бгъэдэгъуалъхьэу, къарыуншэ хъуа зауэл1ым уанэгур иригъэгъуэтыжын папщ1э. У1эгъэм ар хузэф1эмык1мэ е дзапэк1э и бгырыпхыр къиубыдти къы1уихт, е жэщым к1элъигъэзэжт.
Урыс-Кавказ зауэм л1ыгъэ зэрихьэу хэта, хъыбар куэди, уэрэди зи1э Хьэтхыкъуэ Мыхьэмэт-гъуазэ 1812 гъэм Наполеон Урысейм къыщытеуам (Урысейм дэ1эпыкъуну адыгэхэм щуудзэ ягъэхьэзырат, ауэ пащтыхьыр шынэри зауэм хигъэхьатэкъым) урысыдзэм хыхьэри, а и зы адыгэш «бэчкъаныр» зэримыхъуэк1ыу, зауэм хэт зэпытурэ Париж нэс к1уэри, ар дыдэм кърик1уэжыгъат. (К1эрашэ Тембот. «Шапсыгъ пщащэ» повесть).
Я плъыфэ елъытак1э шыхэр мыпхуэдэу ягуэшт: Къарэ, Къарапц1э, Гъуэ, Гъуат1э, Къэбыфэ, Пц1эгъуэплъ, Брул, Къуэлэн, Тхъуэ, Щхъуант1э. (Адыгэшхэм ц1эуэ ф1ащыр нэхъыбэ дыдэм я плъыфэхэрат, аращ я теплъэхэри хьэрфышхуэк1э къыщ1едгъэжьар).
Шым и нат1эм хужьышхуэ исмэ, нат1э гъуджэщ, хужь мащ1э исмэ, нат1э вагъуэщ, и лъакъуэр лъэгуанжьэм нэс хужьмэ, лъэпэд щыгъщ, и лъэкъыцым нэхъ мыхужьмэ, лъапэхущ, шы къарэм и пэщъынхэм цы хужьыфэ къик1ухьмэ, пэхущ. Шым и ф1алъэ лъакъуэхэр лъэдийм деж щыкъуаншэмэ, шк1э лъакъуэщ.
Шым и лъатэм шхыну (псыуэ) ихуэр литрэ 15 — 20-щ, 1эщышхуэм ейм — литрэ 200-м нэс, мэл-бжэнхэм — 30. Ауэ шым и к1эт1ийхэм йохуэ литри — 150 — 160, 1эщышхуэм — 50, мэл-бжэнхэм — 5. Абы къыхэк1ыу шыр сыхьэт бжыгъэ куэдк1э зэпымууэ мэшхэф, 1эщхэм хуэдэу т1ысу гъуашхэкъым.
Шым и тхьэк1умит1ыр е зыр мытэрэзу щытмэ, дагуэ жа1э. Езы шыр быхъухэгуауэ щытмэ, лъагуэщ, шхуэ1ур жьэдэлъхьэгъуеймэ, жьэ быдэщ, шхуэ1ум ф1ыуэ имыгъэ1урыщ1эмэ,— щхьэ быдэ жа1э. Апхуэдэ шы 1умп1ей къэзэуатхэм, уанэ зытельхьэгъуейхэм и сокум е и к1эм щыщ тыкъыр къыпаупщ1ри, шхуэ1ум ищ1ауэ жьэдальхьэ, абы къимыгъэ1урыщ1э шы щы1экъым, къызыжьэдидзыжыну пылъурэ мыдэк1э зыхуейр иращ1э.
Шым и узыфэ зэмыл1эужьыгъуэхэу мыхэм щыгъуазэт адыгэхэр: сэкъау, пэгъубжэ, шынт1ы1у, ф1энт1ы1у1, мылъкусын, шытехьэгъуэ, сэрмэлыч, дзэмыхэ, гъэса (зэщ1эплъауэ псы ирагъафэу ягъэувыжмэ), лъы, шы хьэп1ац1э, уэлмэ, нэгъуэщ1 куэдми. Пэгъубжэмрэ (сап) сэрмэлычымрэ (сыбыр язвэ) мыхъумэ адрейхэр къанэ щ1агъуэ щымы1эу ягъэхъужыфу щытащ.
Мифологием хэт алъпым къинэмыщ1ауэ адыгэ-абазэхэм я шы лъэпкъыу щы1ащ мыпхуэдэхэр: Къэбэрдеймк1э — Абыкъу, Къандур, Къэбан, Къундет, Къуралей, Трамэ, Хьэгъундокъуэ, Щолэхъу, Шагъдий. Шэрджэсымк1э — Ачэтыр, Алъэсчыр, Хьэгъундокъуэ, Абыкъу. К1ахэмк1э — Бэлэтокъуэ, Бэчкъан, Еслъэней, Мэчарэ, Чэрчэней. Абазэшхэу — Лоутхъуэ, Трамэ, Иуан.
Л1акъуэу зейр къытхуэмыгъуэтыжауэ иджыри шы лъэпкъыц1э 1эджэ щы1эщ: Агъэн, Джэлыкъ, Джырынджыху, Жажэ, Жыращты, Къатлъэнжэн, Къураты, Хьэбэч, Чэбэхъан, нэгъуэщ1 куэд. Шэч хэмылъу ди деж къэса лъэпкъыц1эхэм къанэмыщIауэ иджыри куэдык1ей щы1ащ. Адыгэ лIакъуэхэр 30-м блэкIыу щыщытакIэ, лIакъуэ къэси шы лъэпкъ тIурыт1-щырыщ мынэхъ мащ1э яIащ. Ауэ ахэри, ахэр зеяхэри адыгэм и тхыдэ бзаджэм и къуэладжэхэм дэк1уэдэжащ. Уи гур игъэупщ1ыIуу къыщIетхъ мы зи цIэ къит1уа къомым ящыщу нэбэкIэ къэнэжар къэбэрдеиш-шагъдий закъуэр зэрыарам ущегупсыскIэ! Сыт къэнэжа дэ къыдамыщ1ауэ". Урыс-Кавказ зауэм, революции, Граждан зауэм, большевикхэм я дэкъузэныгъэм лъэпкъми, абы илъэс мин бжыгъэхэмкIэ зэфIигъэува щ1энгъуазэми, гъуазджэми, лъапсэрыхыр къыхуахьащ.
Ди нобэм къэсауэ дэ иджы дызэрыгушхуэр «адыгэ, адыгэ хабзэ, адыгэ нэмыс» жыхуаIэу щытахэм, адыгэр Кавказ псом и хабзэ-бзыпхъэкъэгъэщ1 зыщIыфауэ щытам и къутахуэ мащIэ дыдэш. Ари дымыгъэкIуэдыжыпэу зэрызетхьэн акъылрэ зэгурыIэныгъэрэ дяпэкIэ Тхьэм къыдит! ..
Щолэхъушым нал щIалъхьэу щытакъым. Абы и лъэдакъэмкIэ адрей шыхэм хуэдэу зэгуэх иIэтэкъым, и лъэкъуампIэр фалъэ1ум хуэдэу хъурейт, езы шыр хуабжьу ц1эрыIуэт, егъэлеяуэ шы быдэт, лъэщт.
ЗекIуэшкIэ бэчкъанышыр, нэхъыф1уи мыгъэлъыхъуэну, цIэрыIуэт, жэрыкIыхьт гъуэгу кIыхькIэ къылъэщIыхьэ щыIакъым, жэщым я нэхъ кIыфIым зэ нэхъ зэрымык1уа гъуэгур къигъуэтыжт, хуэкIыхь щ1ыкIэу зэхэзекIуэшхуэ зи1эт, и кIэбдз лъакъуэхэр фIалъэхэм щхьэпрыбэкъукIт лъэкьуампIэм щIигъукIэ.Трамышхэр лIэужьыгъуитIу щы1ащ: адыгэ трамрэ, абазэ траму. Абазэ трамхэращ иужь кьинэу 30 гъэхэм зэрапхъуэжар. Гум-Лоукъуажэ (Красный Восток) щыщ зэкъуэш Трамэхэм ягъафIэу зэрахьа шы лъэпкъ хъарзынэр «кулак» дощ1 жа1эри, зейхэр Хэкум ирахущ, яшхэри зэрапхъуэри, ахэм ящыщу къэрэшейхэм я1эрыхьахэрщ иужькIэ «къэрэшэIеишу» къыщIидзыжахэр. Ахэм хьэкъыпIэкIэ узэреджэн хуейр «абазэшщ».
Трамышыр щызек1уэк1э и лъэбакъуэм дэхъуу и тхьэкIумэхэри зэригъакIуэт лъэныкъуэ псомкIи игъазэу. Апхуэдэм папщ1э адыгэхэм жаIэт: «Шыр тхьэкIумэкIи маплъэ».
ЗекIуэлIхэм я хъуэпсапIэ шы лъэпкъ хъарзынэу щытащ абыкъушри. Уанэшк1э къыхуэт щы1этэкъым. Арагъэнщ уэркъыжьхэм щIыжаIар: «Зы абыкъурэ зы аркъэнрэ уиIэмэ, уунагъуэщ»,— жэуэ. Нэхъ укъуэдияуэ мы псалъэжьыр зэрыщытар мырат: «Зы абыкъушрэ Лоухэ ягъэщауэ зы аркъэнрэ уиIэмэ, уунагъуэщ», жэуэ. Лоухэ хуабжьу хуэIэзэу шыкIэ аркъэн ягъэщу щытати аращ псалъэжьым щ1ыхыхьар. Гъатхэ дамыгъэ тедзэгъуэм адыгэхэм къунанхэм, къунажынхэм я кIэ, я сокухэр паупщ1т, дахэу къащыхьт. Абы зэхуахьэс шыкIэхэр къанэ щIагъуэ щымы1эу Лоухэ къахьурэ шыкIэ аркъэн ирагъэщIт. ШыкIэ аркъэн имы1ыгъыу зекIуэл1 гъуэгу техьэнутэкъым, щыщIыIи щыхуаби зэхуэдэу ар Iэрыхуэт, щIэх кIуэдтэкъым. ЗекIуэл1ыр жэщым щ1ып1э мыцIыху къыщыувы1амэ, здэгъуэлъынур шыкIэ аркъэнкIэ къиухъуреихьти, абы хьэпщхупщи, бэджи ебакъуэтэкьым, щIакIуэ бэлацэр и дэIэпыкъуэгъуу зекIуэл1ыp щахьумэт уэми дзакъэми.
Адыгэшым утепсэлъыхьыныр кIыхь дыдэу букъуэдиифынущ, ауэ къанэ щIагъуэ щымыIэу зэрыжыпIэфынур блэкIа зэманущ: щы1ащ, щытащ, ящIт, зэрахуэт... Ар гукъутэу зэрыримыкъу щыIэкъым.
Паллас зэхигъэувэу Броневский игъэтэрэзыжа тхылъым дамыгъэ щхьэхуэ-щхьэхуэ яIэу адыгэ-абазэш 30-м щIигъум я цIэхэр итт. Ар щызэхагъэувар е 19-нэ л1ыщIыгъуэм и пэщ1эдзэхэрат.
Дэ иджы «адыгэшкIэ» дызэджэ хъуну къытхуэнэжар къэбэрдеиш закъуэращ. Абы ящыщу лъы къабзэ зыщ1этхэращ «шагъдийкIэ» зэджэр.
Нобэ Урысейм щыпсэу цIыху лэжьакIуэжьхэм я щыIэкIэм ещхь дыдэщ адыгэшми, адрей шы лъэпкъыф1хэу къэралым иIэхэми я щыIэкIэр. Колхоз-совхозхэр хьэкъыпIэк1э лъэлъэжащ, нэхъ унафэщ1 акъылыфIэ зиIэу къызэтена мащ1эм къинэмыщIауэ. Гъащ1э зэхэтхъуар псом япэ зытегуплIахэм ящыщщ шыхэр. Псом хуэмыдэу, зэи пхуэмыгъэзэкIуэжын зэранышхуэ шымкIэ къэралым къыхуихьауэ щытащ Хрущев и хьэгъапхъэ политикэм. Абы и ужькIэ шым и Iуэхур ди кьэралым щехуэхыжыпяш к1уэ шы завод гуэрхэр къэнати псори абы къуэсащ
Иужьрей илъэсхэм шым имызакъуэу 1эщ псоми хуащ1эу щыта селекцэ (хъупхъэ) лэжьыгъэр к1ащхъэ хъупащ, 1эщ лъэпкъыф1у къэралышхуэм и1ауэ щытам и зэхуэдит1ым блэк1ыр щы1эжкъым. Ауэ апхуэдэурэ куэдрэ к1уэнукъым, къэралым и щы1эк1эм зыкъимы1этыжмэ, 1эщрэ шырэ дэнэ къэна, ц1ыхухэри ф1эк1уэдынк1э шынагъуэ къыщхьэщоувэ.
Т1эк1у уигу зыгъэф1ыну нобэк1э щы1эр адыгэшым и уней фермэхэр къызэрагъэпэщ зэрыхъуаращ. Абы ф1эщхъуныгъэ къыдет адрей адыгэш лъэпкъ к1уэдыжа псоми ф1ыгъэу яхэлъар зэхуэхьэсауэ зыхэль (шыгуш, уанэш, хьэлъэзехьэ) шагъдийр мы к1уэдыжыну.
1уэху псоми тегъэпсыхьауэ щытынымк1э нобэ дуней хъурейм деж шагъдийм лъэщ1эгъу къыхуэхъу шы лъэпкъ щы1экъым. Ар адыгэ лъэпкъым ди набдзэщ, зэрытхъумэн, дызэрыхуэсакъын хуейри набдзэм хуэдэукъым, нэм хуэдэущ!
Шэрджэс Алий – «Адыгэхэмрэ ахэм я хабзэхэмрэ»