Category: психология

Category was added automatically. Read all entries about "психология".

АдыгэбзэкIэ фыгупсысэ

417048_10150619984024086_546624085_9269137_776167041_n

Гъатхэпэм и 14-р адыгэбзэм и махуэщ. псоми сынывохъуэхъу абык1э. Тхьэм лъэ быдэ игъуэтыжыну къыщ1игъэк1 ди анэбзэм.


Лъэпкъ нэхъ ц1ык1у дыдэми нэгъуэщ1 зы лъэпкъым хуэмыдэу езым и ф1агъ гуэр къуэлъыжщ. Зи зиужьыныгъэр л1эщ1ыгъуэ куухэм на1уэ щызыщ1а лъэпкъ псоми езыхэм я дыщэ пхъуантэ ягъуэтыж. А пхъуантэм дэлъ хъугъуэ ф1ыгъуэр нэхъыбэу хъума зэрыхъур лъэпкъым 1урылъ и бзэмк1эщ. Бзэр - псэщ, псэр - бзэщ. Псэр хэмытыми гур къеуэнущ, ауэ псэншэ хъуам и к1уэц1ыр ф1ыц1э мэхъу, узыфэ куэд къоуал1э, ипкъыр и 1эф1ыгъэр и къулеягъыр ф1ок1уэдри илъэс гущ1эгъуншэхэм сахуэ хохъухьыж.
Ц1ыху псори мэгупсысэ. Гупсысэныр Тхьэшхуэм къыдита ф1ыгъуэщ, ар къэгъэсэбэпын хуейщ. Ц1ыхур зэрыпсалъэр бзэгурэ жьэк1эщ, ат1э, ущыгупсысэм деж аракъым. Уэр къыщнэмыщ1ауэ зыми зэхамых псэм и бзэк1эщ уи щхьэ гупсысэхэр зэрыхуэп1уэтэжыр. Зы дакъикъэк1э фыгупсысэт: жэщк1э фыщыгъэулъыжам деж фи гупсысэхэр сыт хуэдэбзэ зэрыф1уатэр - адыгэбзэ, тыркубзэ, урысыбзэ, хьэрыпыбзэ? Уэлэхьи бзэуэ хъуар дахэм, зыр адрейм емыщхь, улъэпхъэщэн щ1эбдзэмэ икъук1э куэд къыпхуэт1эщ1ынущ. Ауэ сыт нэхъыф1 щы1э уи анэ быдзышэм хэту уилъми, уи щхьэми, уи къупщхьэхэми, уи щхьэц налъу хъуами фоупсым хуэдэу 1эф1рэ гуак1уащэу къыпкъырыхьа уи анэдэлъхубзэм нэхърэ? Фэ сщ1экъым, ауэ сэ абы нэхърэ нэхъ 1эф1 иджыри зэхэсщ1акъым. Адыгэбзэр жьэры1уатэуи псэры1уатэуи щытын хуейщ. Узэрыгупсысэр урысыбзэмэ уэ езым хуэм хуэмурэ, гу лъомытэурэ урыс гупсысэк1эм утехьэнущ. Мыр психологие 1уэхущ, зыри пхуещ1энукъым. Урыс гупщысэк1эр 1ейуэ къизгъэк1ыуракъым, ауэ сыт хуэдэ ф1ыгъуэ абы бгъэдэмылъами дэ дыадыгэщ, апхуэду щыщытк1э ди гупсысэк1э ек1ум дытетыжын хуейщ. Бзэр тф1эк1уэдмэ лъэпкъыр тф1эк1уэдынущ, адыгэпсэм хьэршым игъэзэжынущ. Ар къэхъу хъумэ, зыкъигъазэу зыри жи1эжынукъым, пкъы фам и бжэр 1уихыу къыздик1ам игъэзэжынуращ, дэри абы гу лъыдмытэхэныри хэлъщ. Ди нэр жаными, ди псэм и нэ къуэпсхэри пкъым дэгъунущи аращ. Лъэпкъ гупсысэр хъума здэхъуфынур а гупсысэр къэгъэщ1а здэхъуа бзэм и к1уэц1к1э зыхуей игъуэтыжыфу щытымэщ. Бзэ хьэхум техьа лъэпкъым нэхърэ нэхъ лъэпкъ тхьэмыщк1э зыри щы1экъым - сэ аращ мы 1уэхум сызэреплъыр. Лъэпкъыр к1уэдыну фыхуэмеймэ бзэр фымыгъэк1уэд. Хьет1 жевгъы1э.