Category: технологии

Category was added automatically. Read all entries about "технологии".

"Зи къупщхьэр скъутэн..." Анэш нанэ и фэеплъу.


"... Уаааа, мы къэкIуэжахэм феплъыт. Мыдэ фыкъакIуэт си деж. Фи къупщхьэр скъутэн..." - арат си анэшхуэ Муслъимэт анэшым дыщыкIуэжахэм и деж си шыпхъумрэ сэрэ къыджиIэ хабзэр. Абы иужькIэ дызыбгъэдишэрт, быдэу IэплIэ къыдишэкIырти, щIэфиихьыжу ба къытхуищIт. Ди тхьэкIумэхэм мащIэу къедзэкъэнри хэлът. Зи ныбжь хэкIуэта цIыхубз нафIэгуфIэм и гум илъ лъагъуныгъэр къызэригъэлъэгъуэн Iэмал нэс къыхуэмыгупсысыурат.

Collapse )